Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2023-10-31

Odensjö Skolhustomt

GPS-koordinat: WGS-84 N 556°52'3.3" E 13°35'58.4" (56.867573, 13.599543) RT-90 X 6306705 Y 1365492 Skylt vid torpiventering: 38 uppsatt 1981-05-28. Fastighetsbeteckning: Odensjö Karsagård 1:8 (2019) Vill du se flygfoto?
På Kyrkstämman den 2 april 1886 beslutades att låta uppföra ett nytt skolhus med planteringsland nära kyrkan på prästboställets ägor. Den 12 november 1886 klockan 10 inställer sig lantmätare Modeè för att avsöndra och värdera den nya tomten, "vilken på marken redan var uppstakad" som det står i protokollet. GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 51' 36,00" E 13° 36' 47,20" (56.860000,13.613111) RT-90 X 6305836 Y 1366292 Fastighetsbeteckning: Odensjö Prästboställe 3:2 (2019) Vill du se flygfoto?
År 1869 utfärdades nedanstående gåvobrev av makarna Jonas Svensson och Merta Larsdotter i Karsagård. De hade fött 5 barn, vilka alla avlidit i späd ålder varav det yngsta 1859. Tio år senare hade de tydligen givit upp tanken på några ytterligare barn, och lät utfärda nedanstående gåvobrev. Till Odensjö församling hafva undertecknade till byggnadstomt för ett tillernadt [tilltänkt] Skolhus för nämnde Socken äfvensom till plant- eringsland för skolan och dess lärare med fri wilja och moget betänkande till evärdelig ego bortgifvit en till wårt egande 3/32 mant kronoskatte No 1 Odensjö Karsag hörande plan, belägen utmed allmänna Häradswägen emellan Unnaryd och Odensjö kyrkor, i utmarken, emellan häradsvägen och Skollärare Bergstedts utega innehållande i areal tre qvadratrefva och Åttiofyra qvadratstänger ejande Socknen å namn de Gelan hvilken med full ejande rätt till ofwan nämnde ändamål Socknen tillegnas erhålla uppbud och fasta, hvartill wåra åtkomsthandlingar öfwerlemnas hvilket härmed i vittnes närvaro försäkras af Odensjö den 7 September 1869. Jonas Svens Son Merta Lars Dotter På en gång närvarande vittnen: S.M. Bergstedt FraAugWilh Palmgren Skollärare och Klockare v Pastor i Odensjö Pastorat. Om denna skolhusplan någonsin blev bebyggd, eller enbart användes för odling är ännu inte utrett. Kommunen var ägare av tomten till 1948, då den såldes för 125 kr till Nils Jönsson i Karsagård som var ägare av den omgivande marken. Odensjö kommun var vid den här tiden illa ute efter missväxt 1867 och 68. Församlingen och kommunen hade bildat en nödhjälpskom- mité eftersom av kommunens ca 1000 invånare omkring 350 saknade sitt dagliga bröd. Utsäde var man tvungen att köpa, men pengar saknades. Läs här.
Göteborgs Posten 18690324.
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2023-10-31
GPS-koordinat: WGS-84 N 56°52'3.3" E 13°35'58.4" (56.867573, 13.599543) RT-90 X 6306704 Y 1365492 Skylt vid torpiventering: 38 uppsatt 1981-05-28. Fastighetsbeteckning: Odensjö 1:8 (2019) Vill du se flygfoto?

Odensjö Skolhustomt

År 1869 utfärdades nedanstående gåvobrev av makarna Jonas Svensson och Merta Larsdotter i Karsagård. De hade fött 5 barn, vilka alla avlidit i späd ålder varav det yngsta 1859. Tio år senare hade de tydligen givit upp tanken på några ytterligare barn, och lät utfärda nedanstående gåvobrev. Till Odensjö församling hafva undertecknade till byggnadstomt för ett tillernadt [till- tänkt] Skolhus för nämnde Socken äfvensom till planteringsland för skolan och dess lärare med fri wilja och moget betänkande till evärdelig ego bortgifvit en till wårt egande 3/32 mant kronoskatte No 1 Odensjö Karsag hörande plan, belägen utmed allmänna Häradswägen emellan Unnaryd och Odensjö kyrkor, i utmarken, emellan häradsvägen och Skollärare Bergstedts utega innehållande i areal tre qvadratrefva och Åttiofyra qvadratstänger ejande Socknen å namn de Gelan hvilken med full ejande rätt till ofwan nämnde ändamål Socknen tillegnas erhålla uppbud och fasta, hvartill wåra åtkomsthandlingar öfwerlemnas hvilket härmed i vittnes närvaro för- säkras af Odensjö den 7 September 1869. Jonas Svens Son Merta Lars Dotter På en gång närvarande vittnen: S.M. Bergstedt FraAugWilh Palmgren Skollärare och Klockare v Pastor i Odensjö Pastorat. Om denna skolhusplan någonsin blev bebyggd, eller enbart användes för odling är ännu inte utrett. Kommunen var ägare av tomten till 1948, då den såldes för 125 kr till Nils Jönsson i Karsagård som var ägare av den omgivande marken. Odensjö kommun var vid den här tiden illa ute efter missväxt 1867 och 68. Försam- lingen och kommunen hade bildat en nödhjälpskommité eftersom av kommunens ca 1000 invånare omkring 350 saknade sitt dagliga bröd. Utsäde var man tvungen att köpa, men pengar saknades. Läs här.
Göteborgs Posten 18690324.
På Kyrkstämman den 2 april 1886 beslutades att låta uppföra ett nytt skolhus med planteringsland nära kyrkan på prästboställets ägor. Den 12 november 1886 klockan 10 inställer sig lantmätare Modeè för att avsöndra och värdera den nya tomten, "vilken på marken redan var uppstakad" som det står i protokollet. GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 51' 36,00" E 13° 36' 47,20" (56.860000,13.613111) RT-90 X 6305836 Y 1366292 Fastighetsbeteckning: Odensjö Prästboställe 3:2. Vill du se flygfoto?