Historia från Odensjö  Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2023-05-22

Månsaplan

GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 51,015' E 13° 29,556' (56.85025, 13.49260) RT-90 X 6304992 Y 1358907 SWEREF99TM X 6301729 Y 408065 Skylt vid torpiventering: Gård: Ånäs 1:8 Vill du se flygfoto?
Platsen är det gamla vägskälet mellan gamla vägen från Lidhult (Skälhult) till Moanäs, Strömma och Virkesnäs. Här blev Måns Andersson från Moanäs enligt dödboken 1811-09-10 "av sina gårdsmän ihjälslagen på vägen mellan Strömma och Moanäs". Måns gifte sig med Ingegerd Svensdotter i Moanäs 1802 och flyttade från Berg i Unnaryd till Moanäs. De fick sex barn varav fyra var i livet när Måns avled. Hur gick det till, och vilka var förövarna? I Göta Hovrätts protokoll kan man läsa följande: Utslag angående bönderna Bengt Persson, Jöns Svensson och Per Svensson i Moanäs, vilka på anställt åtal av kronolänsmannen Carl Herlin, undgått rannsakning vid urtima ting i Sunnerbo härad, för det de den 2 september detta år, ej långt ifrån hemmanet Skälhult på vägen överfallit och slagit bonden Måns Andersson ifrån Moanäs så att han blivit kvarliggande på stället, samt påföljande dagen med döden avgått; Och har Häradsrätten, genom utslag den 22 sistlidne oktober, av upptagna skäl ansett bemälte tilltalade övertygande, att vid omnämnde tillfälle var för sig hava lagt å Måns Andersson våldsam hand men Bengt Persson likväl icke i den mån att Måns Andersson där av kunnat ljuta döden varför häradsrätten , i förmåga av 61 kap. 1 och 2 §§ och 24 kap. 5 och 6 §§ missgärningsbalken dömt Bengt Persson att erlägga full mansbot med 100 riksdaler banco och i Odensjö kyrka, en söndag, undergå uppenbar kyrkoplikt, skrift och avlösning, samt Jöns Svensson och Per Svensson att liv deras mista och halshuggas; Var jämte häradsrätten stadgat, att de tilltalade borde deltaga lika i gottgörandet av regementsläkarens assessorn D W Westrells förbesiktning av Måns Anderssons döda kropp i räkning fordrade arvode; 14 riksdaler 2 skilling banko; Dock så, att vad som kunde brista hos den ene förbrytaren, skulle ersättas av de andra; Varande berörda utslag likväl, till följd av 25 kap. 5§ rät- tegångsbalken underställt Kungliga Hovrättens prövning; Givet i Jönköping den 18 december 1811. Sedan till följd av Kungliga Hovrätten föreskrev regementsläkaren assessorn Westrell med ed fästat riktigheten av sina över besiktigandet av Måns Anderssons döda kropp utgivna intyg, och protokollet därför hit inkommit, företager Kungliga Hovrätten granskning av målet; Därvid rannsaknin- gen inhämtas att, sedan tilltalade Jöns Svensson, Per Svensson och Bengt Persson den 2 sistliden september, hos Lars Andersson i Skälhult träffat Måns Andersson , som der inlåtit sig i tvist med Jöns Svensson, hava de tilltalade en sextondels mil från nämnda hemman åter råkat bemälte Måns Andersson, och efter börjad osinghet, med särskilda tillhyggen slagit honom så våldsamt, att han vanmäktig fallit till marken, utan att själv kunna åter hjälpa sig upp, i vilket tillstånd de tilltalade låtit honom förbliva, tills han avlidit, och påföljde dagen blivit funnen samt hemburen; Och hava av de tilltalade Per Svensson och Jöns Svensson vid slagsmålstillfället tillfogat Måns Andersson flera slag i huvudet, dels med en så kallad målstake, och dels med en avbruten stör, samt Bengt Persson givit Måns Andersson åtskilliga slag av en piska och en målstake samt sparkat honom, men utan att dessa Bengt Perssons våldsamheter skola träffat den misshandlades huvud. Kungliga Hovrätten har övervägt detta med vad mera rannsakningen innehåller; och som vid jämförelse av besiktningsintygen, det är uppenbart att något av de Måns Andersson i huvudet tillfogade slag varit ovillkorligt dödande; Alltså och då Jöns Svensson samt Per Svensson på sätt ovan är nämnt, lagt lika hand å Måns Andersson och därefter, känslolöse lämnat honom utan all vård att sitt öde, prövar Kungliga Hovrätten rättvist i förmåga 24 kap. 6§ missgärningsbalken döma Per Svensson och Jöns Svensson att mista deras liv samt halshuggas; Men emedan de mot Bengt Persson förekomne omständigheter icke utverka, att han genom sin handa verkan vållat Måns Anderssons död; Ty anser Kungliga Hovrätten skäligt ? Bengt Persson att gälla sitt brott, enligt 5§ åberopade 24 kap. missgärningsbalken samt kungliga förklaringen d. 23 mars 1807 med halv mansbot 50 riksdaler specie samt enskild skrift och avlösning en söndag i Odensjö kyrkas sakristia; Skolande assessorn Westrells resekostnad och dagtraktamente, efter räkning gäldas med 14 riksdaler 2 skilling banko av de tilltalade gemensamt, dock så, att vad hos dem alla brister, skall ersättas av de andras tillgångar. Enligt 29 punkten i Kungliga förklaringen den 23 mars 1807 varder detta utslag Kungliga Majts Nådiga prövning i underdånighet hemställt; Och ett exemplar av utslaget översändes till Konungen Befallningshavande i Kronobergs län, med anmodan att låta samma utslag tillställas de tilltalade, av vilken den, som Kungliga Majt i underdånighet vill besvära sig över detta utslag, eller söka nåd från utdömt dödsstraff, åligger att före eller sist å förtionde femte dagen från erhållen del av utslaget, till Kungliga Majts Befallningshavande avlämna sina underdåniga besvär eller böneskrifter År och dag före skriva Arvid Eric Posse A Grapengeisser Gustaf Tengman Smidt Th Aug Odenscrants Fredric Söderblom H Melker Wachtmeister J Wetterbergh Ännu har jag inte läst Kungliga Majts beslut, men troligen fick Per Svensson nåd och bodde i Moanäs till sin död 1839. Även Bengt Persson bor kvar i Moanäs till sin död 1840. Jöns Svensson lämnar Moanäs och gifter sig med soldatänkan Katarina Bosdotter, som överlevt två soldater, och de bosätter sig på Biö i Bassarås. Här föds sonen Per 1817 och 1822 flyttar de till en gård 1/6 mantal Bassarås Byagård. Jöns avlider på ett torp under gården 1846 och Katarina 1849. Länkar till Hovrättens utslag i original. Vill du läsa sidan 1 av domen i original? Vill du läsa sidan 2 av domen i original? Vill du läsa sidan 3 av domen i original? Vill du läsa sidan 4 av domen i original? Vill du läsa sidan 5 av domen i original?
Historia från Odensjö Rolf Carlsson
Copyrigt © Rolf Carlsson 2023-05-22
GPS-koordinat: WGS-84 N 56° 51,015' E 13° 29,556' (56.85025, 13.49260) RT-90 X 6304992 Y 1358907 SWEREF99TM X 6301729 Y 408065 Skylt vid torp inventering: Fastightsbeteckning: Ånäs 1:8 Vill du se flygfoto?

Månsaplan

Platsen är det gamla vägskälet mellan gamla vägen från Lidhult (Skälhult) till Moanäs, Strömma och Virkesnäs. Här blev Måns Andersson från Moanäs enligt dödboken 1811-09-10 "av sina gårdsmän ihjälslagen på vägen mellan Strömma och Moanäs". Måns gifte sig med Ingegerd Svensdotter i Moanäs 1802 och flyttade från Berg i Unnaryd till Moanäs. De fick sex barn varav fyra var i livet när Måns avled. Hur gick det till, och vilka var förövarna? I Göta Hovrätts protokoll kan man läsa följande: Utslag angående bönderna Bengt Persson, Jöns Svensson och Per Svensson i Moanäs, vilka på anställt åtal av kronolänsmannen Carl Herlin, undgått rann- sakning vid urtima ting i Sunnerbo härad, för det de den 2 september detta år, ej långt ifrån hemmanet Skälhult på vägen överfallit och slagit bonden Måns Andersson ifrån Moanäs så att han blivit kvarliggande på stället, samt påföljande dagen med döden avgått; Och har Häradsrätten, genom utslag den 22 sistlidne oktober, av upptagna skäl ansett bemälte tilltalade övertygande, att vid omnämnde tillfälle var för sig hava lagt å Måns Andersson våldsam hand men Bengt Persson likväl icke i den mån att Måns Andersson där av kunnat ljuta döden varför häradsrätten , i förmåga av 61 kap. 1 och 2 §§ och 24 kap. 5 och 6 §§ missgärningsbalken dömt Bengt Persson att erlägga full mansbot med 100 riksdaler banco och i Odensjö kyrka, en söndag, undergå uppenbar kyrkoplikt, skrift och avlösning, samt Jöns Svensson och Per Svensson att liv deras mista och halshuggas; Var jämte häradsrätten stadgat, att de tilltalade borde deltaga lika i gottgörandet av regementsläkarens assessorn D W Westrells förbesiktning av Måns Anderssons döda kropp i räkning fordrade arvode; 14 riksdaler 2 skilling banko; Dock så, att vad som kunde brista hos den ene förbrytaren, skulle ersättas av de andra; Varande berörda utslag likväl, till följd av 25 kap. 5§ rättegångsbalken underställt Kungliga Hovrättens prövning; Givet i Jönköping den 18 december 1811. Sedan till följd av Kungliga Hovrätten föreskrev regementsläkaren assessorn Westrell med ed fästat riktigheten av sina över besiktigandet av Måns Anderssons döda kropp utgivna intyg, och protokollet därför hit inkommit, företager Kungliga Hovrätten granskning av målet; Därvid rannsakningen inhämtas att, sedan tilltalade Jöns Svensson, Per Svensson och Bengt Persson den 2 sistliden september, hos Lars Andersson i Skälhult träffat Måns Andersson , som der inlåtit sig i tvist med Jöns Svensson, hava de tilltalade en sextondels mil från nämnda hemman åter råkat bemälte Måns Andersson, och efter börjad osinghet, med särskilda tillhyggen slagit honom så våldsamt, att han vanmäktig fallit till marken, utan att själv kunna åter hjälpa sig upp, i vilket tillstånd de till- talade låtit honom förbliva, tills han avlidit, och påföljde dagen blivit funnen samt hemburen; Och hava av de tilltalade Per Svensson och Jöns Svensson vid slags- målstillfället tillfogat Måns Andersson flera slag i huvudet, dels med en så kallad målstake, och dels med en avbruten stör, samt Bengt Persson givit Måns Andersson åtskilliga slag av en piska och en målstake samt sparkat honom, men utan att dessa Bengt Perssons våldsamheter skola träffat den misshandlades huvud. Kungliga Hovrätten har övervägt detta med vad mera rannsakningen innehåller; och som vid jämförelse av besiktningsintygen, det är uppenbart att något av de Måns Andersson i huvudet tillfogade slag varit ovillkorligt dödande; Alltså och då Jöns Svensson samt Per Svensson på sätt ovan är nämnt, lagt lika hand å Måns Andersson och därefter, känslolöse lämnat honom utan all vård att sitt öde, prövar Kungliga Hovrätten rättvist i förmåga 24 kap. 6§ missgärningsbalken döma Per Svensson och Jöns Svensson att mista deras liv samt halshuggas; Men emedan de mot Bengt Persson förekomne omständigheter icke utverka, att han genom sin handa verkan vållat Måns Anderssons död; Ty anser Kungliga Hovrät- ten skäligt ? Bengt Persson att gälla sitt brott, enligt 5§ åberopade 24 kap. missgärningsbalken samt kungliga förklaringen d. 23 mars 1807 med halv mans- bot 50 riksdaler specie samt enskild skrift och avlösning en söndag i Odensjö kyrkas sakristia; Skolande assessorn Westrells resekostnad och dagtraktamente, efter räkning gäldas med 14 riksdaler 2 skilling banko av de tilltalade gemensamt, dock så, att vad hos dem alla brister, skall ersättas av de andras tillgångar. Enligt 29 punkten i Kungliga förklaringen den 23 mars 1807 varder detta utslag Kungliga Majts Nådiga prövning i underdånighet hemställt; Och ett exemplar av utslaget översändes till Konungen Befallningshavande i Kronobergs län, med anmodan att låta samma utslag tillställas de tilltalade, av vilken den, som Kung- liga Majt i underdånighet vill besvära sig över detta utslag, eller söka nåd från utdömt dödsstraff, åligger att före eller sist å förtionde femte dagen från erhållen del av utslaget, till Kungliga Majts Befallningshavande avlämna sina underdåniga besvär eller böneskrifter År och dag före skriva Arvid Eric Posse A Grapengeisser Gustaf Tengman Smidt Th Aug Odenscrants Fredric Söderblom H Melker Wachtmeister J Wetterbergh Ännu har jag inte läst Kungliga Majts beslut, men troligen fick Per Svensson nåd och bodde i Moanäs till sin död 1839. Även Bengt Persson bor kvar i Moanäs till sin död 1840. Jöns Svensson lämnar Moanäs och gifter sig med soldatänkan Katarina Bosdot- ter, som överlevt två soldater, och de bosätter sig på Biö i Bassarås. Här föds sonen Per 1817 och 1822 flyttar de till en gård 1/6 mantal Bassarås Byagård. Jöns avlider på ett torp under gården 1846 och Katarina 1849. Länkar till Hovrättens utslag i original. Vill du läsa sidan 1 av domen i original? Vill du läsa sidan 2 av domen i original? Vill du läsa sidan 3 av domen i original? Vill du läsa sidan 4 av domen i original? Vill du läsa sidan 5 av domen i original?