Ansedel Anders Enerooth Leijonflycht

1644-1713

Regementskvartermästaren
Född 1644-09-18 i Gävle (X).
Död vid pingst 1713.
Anders Enerooth Leijonflycht
Född 1644-09-18 i Gävle (X).
Död vid pingst 1713.
F Peder Andersson Enerooth.

Död 1655.

   
 
   
 
M Margareta Pedersdotter.

Död 1655.

   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1644-09-18 i Gävle (X).
Död vid pingst 1713.
Begravd 1713-06-19 i Anderstorps kyrka, Anderstorp (F).

Ryttare vid hertigen av Croy reg. i svensk sold 1663, avdankad tillika med reg.et 1666, ryttare vid Öselska adelsfanan s.å., mönsterskrivare vid Hälsinge reg. 1668-10-06, fänrik därst. 1671-10-25, löjtnant 1676-04-11,regementskvartermästare 1677-01-22, regementskvartermästare vid södra skånska kavallerireg. 1679-12-01, adlad 1686-10-23 jämte yngste brodern Jonas (introd. s. år under nr. 1088), avsked 1702-06-10 till följd av ett benbrott under fälttåget i Kurland. Han visade i synnerhet under Malmös belägring och anfallet på Kristianstad goda prov på tapperhet (EÄ).

1703 Sunnerbo vinterting 20 februari.
H ryttmästaren välborne Anders Leijonflycht, medelst dess i rätten insinuerade skrift förebringar.
1one huru såsom han efter utverkat citation, fuller tänkt att utföra aktionen både emot Lars i Strömma, och dess son Gudmund om förpantningen av berörde hemman, som och husröta vid Björkenäs angående, men alldenstund H ryttmästaren där hos berättar, huru såsom ett anno 1693 över Björkenäs och Strömma upprättat värderingsinstrument hos Cronones befallningsman välbetrodde Gabriel Wijkman nu för tiden icke uppvisas kan, dy nödgas H ryttmästaren med samma sak låta bero, interea qvam solennissime på skadestånd och expenser protesterar, jämväl alla beneficia juris sig reserverar, så väl uti detta momentet som mera i.
2do Besvärar sig H ryttmästar Leijonflycht där över, att Olof Katt den 25 september anno 1695 frälsehemmanet Loftsgård emot utfäst caution till bruks antaget, och det till anno 1700 åbott, under vilken tid hemmanet till byggnad mycket illa vara hävdat, därför H ryttmästaren sin regress om skadestånd skadeståndet hos cautionisterna nämligen Mårten i Gällestorp, Jöns i Hult, Anders i Torarp, Johan Svensson i Ryd och Anders i Moanäs ansöker, men såsom de medelst Olof Katt av den 9 februari och Sven Katt av den 14 dito anno 1703 utgivna attester villja erhålla, sig eldrig berörde caution antaget hava, fördenskull bliver med utslag i saken till nästa ting differerat, då attestaterna till ansvar sig inställa böro.


1703 Sunnerbo hösttinget 6 oktober.
Vid samma tid uppå Hr ryttmästar välb: Anders Leijonflychtz reqvisition, blev honom av rätten beviljat och meddelat ett monotorial och förbud till åboen Lars Nilsson i Strömma, att han icke vidare skogen till samma hemman gör sig nyttig, än honom vid tillfrågan eller undersökande kan anstå och försvarligt är.

1705 Sunnerbo vinterting 6 februari.
Herr löjtnanten välborne Gustaf Adolph Gyllenswerd med dess skriftliga protest hos rätten inkom, emot den inteckning av uppbud som löjtnanten ädel och manhaftig Per Kiempe, i anledning av ett med H ryttmästaren välborne Anders Leijonflyckt den 24 juli 1684 slutat köpekontrakt om fjärding frälsehemmanet Strömma för 230 daler silvermynt erläggande gjort haver, Påståendes H Gyllenswerd såsom närmaste i börd å Stiernska familjen, att få berörde hemman, emot så stor summa som salig välborne Carl Stierna det till åboerne förpantning vid uppdraget, nämligen 150 daler silvermynt: I att retrahera, Till vilken ände H Gyllenswerd så många penningar till samma hemmans åboar Lars Nilsson och Gudmund Lasson i Strömma, efter uppvist kvittens av den 10 januari år 1705 contenterat och betalt haver. Fördenskull och påståendes att åtnjuta å sin sida uppbud i samma mål, beropandes därjämte H löjtnanten Gyllenswerdh sig uppå att H ryttmästar Leijonflycktz av den 8 januari år 1705 till honom utfärdade brev, som förmäler, att ingen närmare i börd är, än salig välborna fru Virginia Reuters respektive arvingar, varandes sålunda alla fatalia frie och öppne lämnade.
Emot vilken insinuation H löjtnanten Kiempe så vida exciperade [invände] som han till versa beropar sig på en av H Leijonflykt de dato den 28 novemb 1704 slutat avhandling, uti vilken berättas, att så fall någon såsom bördeman skulle intendera [ha för avsikt] att göra därutinnan något inspråk, På den händelsen reserverar H Leijonflyckt sig vilja hemmanet själv behålla. Fördenskull provade rätten skäligt med vidare uppbud för denna gången å H löjtnanten Kiempes sida så länge vila låta, till dess H Gyllenswerd och H Leijonflykt närmare härom få överlägga, antingen något köp för sig går, eller inte.
Beträffande eljest den klagan som åborna uti Strömma för rätten angivit som voro de icke från hemmanet lagel. avsagda, men likväl besvära att de vid nästa fardag torde emot förmodan uthdrafne bliva, begärandes att bliva vid lag och rätt maintinerade [försvarade]. Så alldenstund berörda åboar enstämmigt neka därtill, att de lagel avsagda äro, dy finner tingsrätten skälig, att de så länge böra vid hemmanets besittning maintineras, till dess avsägandet dem lagl överbevisas.

Domboken Sunnerbo vinterting 1706 § 7.
Anders deponerar 150 daler silvermynt i en förseglad linnepåse att förvaras i häradskistan. Anders försöker infria salig Carl Stiernas obligation, som löjtnanten Gustav Gyllensvärd inlöst av åborna i Strömma.
Anders hade sålt svågern Carl Stiernas Strömma till löjtnant Kiempe.

1706 sommarting i Sunnerbo § 21.
Herr ryttmästaren välborne Anders Leijonflycht efter utverkat situation tilltalar H löjtnanten Gustaf Gyllensverd för det han med 150 daler silvermynt söker att inbörda fjärding frälsehemmanet Strömma, som H Leijonflycht för detta på köp till H löjtnanten ädel och manhaftig Petter Kiempe uppdragit och försålt. Påståendes nu H Leijonflycht framför någon annan berörde hemman få behålla, och så medelst sin förre med H löjt Kiempe slutna avhandling söker att undra, som H Leijonflycht vid senaste vinterting till den under berörde 150 daler i silvermynt uti häradskistan deponerade, efter som H Gyllensverd dem dock icke mottaga ville, utan medelst att H Leijonflycht uppvista egenhändiga brev sustinerar såsom bördeman samma hemman få infria.
Tingsrätten lämnade parterna detta ärende sins emellan under förlikning att sluta varan de sålunda ense blevne, som kopian ad acta förna rätt förmäler.

Anders ansåg att han blivit tilltalad vid fel ting av löjtnanten Peter Kiämpe.


§ 81 1709-10-08 Sunnerbo dombok.
Ryttmästaren Anders Leijonflycht kräver Hans för husröta och 4 års skatt à 12 daler silvermynt om året för hemmanet Loftsgård för vilket ryttmästaren söker njuta resution.
Hans såsom svarande för rätten sig sisterade med tillstående att ber.de hem. Loftsgården av ödesmål upplegat och det i 4 år bebott avbrukat och under samma tid både ordinarie som 3ding och 5ting soldater lejt, men ingen byggnad därvid anlagt, och såsom Hans godvilligt utlovade att giva till H ryttmästaren en ko därmed han och fann sig vara förnöjd dy [då] bliver svaranden från vidare vidare kärandens tilltal i detta mål befriad.

Sålde svågern Carl Stiernas del i Strömma Lidhult (G) till Gustav Gyllensvärd.

Enligt dödboken i Anderstorp 1713.
"d 19 Junij Mäd tillbörlj Process begrofz Sahl. Hr Rytt Mästarens Anders Leijonflychtz Ordlöse lekamen i Anderstorpz Kiörkia Som berättades vara 68 åhr 12 månader och 11 dagar gammal".

1715 Sunnerbo vinterting 12 februari § 89.
Bonden Erland Eriksson som upptagit frälse hemmanet Loftsgård ½ i Odensjö socken av ett långt ödesmål, uppvisar frälse possessorens, salig herr ryttmästaren Anders Leijonflychts brev av den 20 november 1707 varuti honom Erland förunnas till hemmanets upptagande 7 frihetsår ifrån 1708 till 1714 bägge inklusive, och som han jämväl förmoder samma frihet på kronoräntorna åtnjuta, så begärer han tingsrättens attestum häröver. Fördenskull befans vid undersökandet av kronobetjänternas, nämndens och närvarande allmogens bevittnande, förmedelst det intet njutas hos kronan förmedling till 1/4 som frälsemannen hos sig det förmedlat och i långliga tider öde legat, så att på hemmanet vid denna åbons tillträde fanns intet hus mycket mindre gärdesgårdar, varföre berörda 7 frihetsår nödvändigt till dess upptagande och i bruk ställande har erfordras.

Relationer och barn

Gift.
Maria Bohm.
Petter Andersson Leijonflycht.
Helena Andersdotter Leijonflycht. Född beräknat 1680.
Gift.
Britta Harbou. Död 1697.
Otto Niklas Andersson Leijonflycht. Död ogift i slaget 1706-02-03 i Fraustadt, Polen.
Christian Andersson Leijonflycht.
Elsa Elisabet Andersdotter Leijonflycht. Född 1690.
Död ogift i pesten 1710.
Carl Axel Andersson Leijonflycht. Född 1691.
Christina Andersdotter Leijonflycht. Född 1692.
Carl Axel Andersson Leijonflycht. Född 1694-01-01 i Närtuna (AB).
Död 1756-07-29 i Stockholm (AB).
Gift 1700.
Maria Elisabet Göransdotter Stierna. uparrow.png Död 1732 i Stjärnehult, Anderstorp (F).
Britta Maria Andersdotter Leijonflycht. Född 1701 i Köping (U).
Död 1702.
Göran Magnus Andersson Leijonflycht. rightarrow.png Född 1704-07-21 i Bredaryd (F).
Död 55 år gammal 1759-10-28 i Anderstorps kvarn, Anderstorp (F).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2024-06-06 med hjälp av Disgen version 2023.