Ansedel Gustaf Adolf Johansson Gyllensvärd

1652-

Löjtnanten
Född 1652-05-22.
Gustaf Adolf Johansson Gyllensvärd
Född 1652-05-22.
Begravd 1732-12-19 i Bollstad, Bolmsö (G).
F Johan Persson Gyllensvärd.
Född 1617-05-13.
Död 1688-02-02 i Bolmsö (G).

FF Per Joensson Gyllensvärd.

Död 1664-03-19.


FFF Joen ?. 
FM Elisabet Håkansdotter Hand.
Född 1588.
Död 1651-04-10.


FMF Håkan Knutsson Hand.

Död före hustrun mellan 1595 och 1596.


FMM Virginia Eriksdotter.
Född som frillobarn klockan 7 på morgonen 1559-01-01 i Kalmar slott, Kalmar (H).
Död 1633.

M Märta Månsdotter Stierna.   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1652-05-22.
Begravd 1732-12-19 i Bollstad, Bolmsö (G).
Tvist om en kviga tillsammans med sina bröder emot befallningsmannen Johan Månsson 1689-04-08 i Sunnerbo härad.

1705 Sunnerbo vinterting 6 februari.
Herr löjtnanten välborne Gustaf Adolph Gyllenswerd med dess skriftliga protest hos rätten inkom, emot den inteckning av uppbud som löjtnanten ädel och manhaftig Per Kiempe, i anledning av ett med H ryttmästaren välborne Anders Leijonflyckt den 24 juli 1684 slutat köpekontrakt om fjärding frälsehemmanet Strömma för 230 daler silvermynt erläggande gjort haver, Påståendes H Gyllenswerd såsom närmaste i börd å Stiernska familjen, att få berörde hemman, emot så stor summa som salig välborne Carl Stierna det till åboerne förpantning vid uppdraget, nämligen 150 daler silvermynt: I att retrahera, Till vilken ände H Gyllenswerd så många penningar till samma hemmans åboar Lars Nilsson och Gudmund Lasson i Strömma, efter uppvist kvittens av den 10 januari år 1705 contenterat och betalt haver. Fördenskull och påståendes att åtnjuta å sin sida uppbud i samma mål, beropandes därjämte H löjtnanten Gyllenswerdh sig uppå att H ryttmästar Leijonflycktz av den 8 januari år 1705 till honom utfärdade brev, som förmäler, att ingen närmare i börd är, än salig välborna fru Virginia Reuters respektive arvingar, varandes sålunda alla fatalia frie och öppne lämnade.
Emot vilken insinuation H löjtnanten Kiempe så vida exciperade [invände] som han till versa beropar sig på en av H Leijonflykt de dato den 28 novemb 1704 slutat avhandling, uti vilken berättas, att så fall någon såsom bördeman skulle intendera [ha för avsikt] att göra därutinnan något inspråk, På den händelsen reserverar H Leijonflyckt sig vilja hemmanet själv behålla. Fördenskull provade rätten skäligt med vidare uppbud för denna gången å H löjtnanten Kiempes sida så länge vila låta, till dess H Gyllenswerd och H Leijonflykt närmare härom få överlägga, antingen något köp för sig går, eller inte.
Beträffande eljest den klagan som åborna uti Strömma för rätten angivit som voro de icke från hemmanet lagel. avsagda, men likväl besvära att de vid nästa fardag torde emot förmodan uthdrafne bliva, begärandes att bliva vid lag och rätt maintinerade [försvarade]. Så alldenstund berörda åboar enstämmigt neka därtill, att de lagel avsagda äro, dy finner tingsrätten skälig, att de så länge böra vid hemmanets besittning maintineras, till dess avsägandet dem lagl överbevisas.

1706 sommarting i Sunnerbo § 21.
Herr ryttmästaren välborne Anders Leijonflycht efter utverkat situation tilltalar H löjtnanten Gustaf Gyllensverd för det han med 150 daler silvermynt söker att inbörda fjärding frälsehemmanet Strömma, som H Leijonflycht för detta på köp till H löjtnanten ädel och manhaftig Petter Kiempe uppdragit och försålt. Påståendes nu H Leijonflycht framför någon annan berörde hemman få behålla, och så medelst sin förre med H löjt Kiempe slutna avhandling söker att undra, som H Leijonflycht vid senaste vinterting till den under berörde 150 daler i silvermynt uti häradskistan deponerade, efter som H Gyllensverd dem dock icke mottaga ville, utan medelst att H Leijonflycht uppvista egenhändiga brev sustinerar såsom bördeman samma hemman få infria.
Tingsrätten lämnade parterna detta ärende sins emellan under förlikning att sluta varan de sålunda ense blevne, som kopian ad acta förna rätt förmäler.
Sunnerbo häradsrätt §18 1710-06-20.
Lars Nilsson klagar att av de 150 dalerna endast 100 hade utbetalts och då till sonen Gudmund.
Ärendet uppsköts till nästa ting.

Enligt vid hösttinget § 98 har Gustav Gyllensvärd, Lars Nilsson och Gudmund Larsson inlämnat en förlikningsskrift.

Relationer och barn

Gift 1692-11-04 i Gästgivaregården, Fagerhult (L).
Vigselförrättare var en gammal student vid pass 80 år och ej prästvigd. Vigseln förklarades 16940518 av Göta hovrätt olaglig. Samma år 6/6 resolverade konsistorium i Växjö att pastorn i Bolmsö skulle "i redliga mäns närvaro ånyo copulera dem hemma".
Maria Eleonora Haraldsdotter Posse. Död 1718 i Bollstad, Bolmsö (G).
Merta Elionora Gyllensvärd.
Harald Gyllensvärd. Död 1765.
Johan Erik Gyllensvärd.
Gustav Gyllensvärd. Född tvilling.
Karl Gyllensvärd. Död 1699-08-22 i Bollstad, Bolmsö (G).
Marta Eleonora Gyllensvärd.
Karl Gustav Gyllensvärd.
Susanna Beata Gyllensvärd. Född 1708-05-01 i Bollstad, Bolmsö (G).
Död 1775-12-05 i Backen, Kyrkefalla (R).
Gustav Adolf Gyllensvärd. Död mördad 1723-08.. i Bollstad, Bolmsö (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-13 med hjälp av Disgen version 2023.