Ansedel Måns Månsson Rosendal

1698-

Korpralen
Född omkring 1698 i Småland.
Måns Månsson Rosendal
Född omkring 1698 i Småland.

     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född omkring 1698 i Småland.
Överförd till nr 75 1716-09-24 i Loshult, Odensjö (G).
Befordrad till korpral och transporterad från nr 75 till nr 1 1722-10-09 från Loshult, Odensjö (G) till Elinge Skinnareg., Hamneda (G).
Placerad på vakant rote 1722-11-26 från Elinge Skinnareg., Hamneda (G).
Åter transporterad till nr 1 1724-07-03 till Elinge Skinnareg., Hamneda (G).
Levde som gift 1729 i Torseryds torp, Odensjö (G).
Transporterad från nr 1 till nr 47 1733-06-21 från Elinge, Hamneda (G) till Slättevrå, Vrå (G).
Transporterad till rote nr 24 1740-08-17 i Balkarp, Nöttja (G).
Avsked som korpral nr 24 1742-03-02 i Balkarp, Nöttja (G).
Levde vid mantalsskrivning som gift 1748 i Torseryd, Odensjö (G).
Var kommenderad till Karlskrona 1733 (gmr 1733).Blev transporterad till rote 24 vid generalmönstring i Malmö 1740-07-10. Var kommenderad till Karlskrona 1742-02-22.
Vid avsked "har fallsoten begärer och får avsked" (gmr 1742:1).
I mantalslängden 1747 betecknad med "Brottfälling".

1725 hösttinget 25 oktober § 86.
Korpralen Måns Rosendahl, besvärar sig för rätten hur som till den 1/3 av Torseryd, som dess svärmoder änkan Gunnel Eriksdotter av ödesmål upptagit och sedermera till skatte av Kongl Majt och Kronan inlöst, samt till Rosendahl och dess hustru upplåtit, är under öde åren så förminskat till ägor at det näppeligen förmår draga den tillständiga skatten, och som åborna på de övriga 2/3 gjort sig av ägorna så vål som skog och utmarken nyttiga till hagar och andra hägnader, anhåller det någon må bliva konstituerad som av utmarken till bemälte dess 1/3del någon plan till utäng kunde utsyna; alltså förordnas härmed kronolänsmannen välaktad Petter Hultman tillika med nämndemannen Nils Josefsson i Ularp, vilka uti vederbörandes närvaro, hava att noga syna och besiktiga den plan som korpralen Rosendahl till dess innehavande 1/3 bruk uti Torseryd söker av samfälte marken till nödig utäng intaga, jämväl böra de inhämta samtliga intressenternas yttrande, huru vida de emot slik ansökning kunna hava något att påminna, sökandes vid samma tillfälle att med enighet bilägga, vad som korpralen emot dess gårdsmän om ägors avhändande sig besvärar över och sedan med en utförlig berättelse till tingsrätten inkomma.

1726 vintertinget 26 februari § 76.
Sedan korpralen Måns Rosendahl uppå dess svärmoder änkan hustru Gunnel Eriksdotter i Torseryd vägnar vid sista ting d 25 oktober utverkat tingsrättens befallning till kronolänsmannen välett Petter Hultman och nämndemannen Nils Josephson i Ularp, att uppå Torseryds utmark besiktiga den plan som bemälte änka till sin 1/3 skattejord uti Torseryd sökt intaga emot det de övriga 2ne gårdmän ansenligt skola innehava, haver bemälte länsman och nämndeman en slik förrättning d 16 november därpå följande verkställt som innehåller att de övriga 2ne gårdboer som vardera 1/3 uti gården besitta utav utmarken innehava Knut 10 lass vall och Måns 20 lass vall äng, och som hustru Gunnel förmenar, att under den tid hennes nu inlösta 1/3 öde legat, skall Måns sig tillägnat de 10 lass valls äng som uti proportion bort det bruket tillhöra, till vilket avstående han uti enighet sig icke velat begränsa, har hon fördenskull igenom sin måg korpralen Rosendahl bemälte Måns Andersson i Torseryd låtit instämma, vilken närvarande är och påstår att vid synen den 16 november rätteligen icke observerat blivit ängevallens beskaffenhet, som ej eller lagligen kunnat synas så sent på året, fördenskull samma besiktning disputeras, och anhåller det andra av nämnden må till ordnas utmarken och intagorna uti laga tid överse, alltså emedan förenämnda besiktning uti olaga tid och sedan alla helgone dag är förrättad, kan tingsrätten den samma icke anse, utan för skäligt avvaktar, innan detta med något slut avhjälpas kan, det bör utmarken och intagerne av nämndemännen Jöns i Berghem och Wskil i Gåsarp först synas och besiktigas, som de i laga synetid hava att förrätta.

1726 sommartinget 9 juni § 46.
Samma dag till börd och inlösenav 1/3 uti Torseryd har Johan Jönsson i Torarp, som bördeman utverkat stämning på hustru Gunnel Eriksdotter och till den ändan inställte sig för rätten och presenterade bördskillingen tjugofem daler 16 öre silvermynt, hustru Gunnel Eriksdotter som hade till biträde sin måg corporalen Måns Rosendahl, gjorde vid upprop framträde till laga genmäle, fulltygandes igenom att av kärandens hustrus Elin Mårtensdotters syskonbarn Per Svensson i Bohult utgivit och nu uppvist salubrev under d 12 oktober 1722 sig köpt 1/8 Torseryd för 16 daler silvermynt. I lika måtto beviste svaranden sig igenom köp med pigan Anna Svensdotter, som är kärandens hustrus halvsyskonbarn, blivit ägare av 1/12 i denna gård, för erlagd köpeskilling tio daler 16 öre silvermynt, likmätigt salubrevet av d 26 maj 1719, förklarandes ytterligare igenom sitt skrifteliga, att hon en i 7 års tid i ödesmål upptagen 1/8 i samma gård till bruk anträtt, med de resterande krono utlagors utläggande, men gitter där å nu ej visa något kvitto brev eller skriftligt bevis, mindre vederbörligt tillstånd, havandes och skolat under den tiden byggt en nattstuga, samt loo och lada, och dessutan täckt stuga, fähus och lada samt gärdsgårdarne upprättat.
Käranden påstod i förmågo av sin bördrätt sig även äga förmån till detta lilla ödebruket, emedan det varit alltid tillhopa med tredingen hos hans hustrus släkt, och svaranden intet kan vara lagligen besutten på en så liten lott, erbjudandes sig vilja återbetala allt vad svaranden uti krono utlagor kan hava för ödesåren utlagt, samt över sin årliga byggnad efter husesyns ordningen byggt och förbättrat.
Detta allt har tingsrätten i övervägande tagit och som piga Anna Svensdotters köp kan anses för laglit av henne allena gjort; Innan hennes laga målsman det samma med sitt samt yrkande och underskrift bekräftat, så finner rätten skäligt henne till förmyndare att förordna Göran Nilsson i Torarp.
Vad detta ovan bemälte ödebruket angår, så är för tingsrätten nödigt att veta om det samma kronones jord bok är för skattevrak antecknat eller ej, ås som och huru vida högvälborne herr baron och landshövdingen behagar på händelse av skattevrak, käranden eller svaranden till åboende rätten av samma lilla upptaga ödesbruk anse och behålla, varefter tingsrätten till förekommande av all olaga med fart med för många åboars inrymmande emot Kongl majts plakat 1684, vill sig om detta nu instämde bördemålet utlåta, helst denne omtvistade 1/3 Torseryd icke kan mer vara än em mans bruk och åboende.

1726 sommartinget 11 juni § 117.
Det har väl korpralen Måns Rosendahl utverkat stämning uppå sin gårdsman Måns Andersson [Torseryd] för det han betagen Rosendahl dess andel uti en äng, men svaranden icke tillstädes, utan angives av för detta uppbördsmannen Collin en attest av komministern Petter Ingrell utgivande det d 7 innevarande månad att Måns Anderssons hustru är sjuk och mannen därföre icke kan komma ifrån henne, förmäldes nämndeman Nils i Ularp och Eskil i Gåsarp, att Måns Andersson nu så väl som vid sista ting, allenast tidsens utdräkt och förhalande söker, på det han emellertid må få possidera [äga, inneha] och nyttja tvisteparken var till han dock ringa rätt skall äga, där till med uppvisar korpralen Rosendahl en expenseräkning, på 14 daler 8 öre silvermynt, som han sig reserverar till sakens slut i med vad som vidare på kostas kan, så väl som skadestånd för ängen mistning; fördenskull i betraktande till det förfall som uti komministern Ingrells attest förmäles, bliver väl detta mål differerat och utställt, dock pålägges Måns Andersson att uppå först erhållen stämning sig inställa och ansvar giva, så framt han vill undgå det förfarande lagl påfölja kan.

1726 hösttinget 22 oktober § 129.
Samma dag corporalen Måns Rosendahl i Torseryd hade åter instämma låtit sin gårdbo Måns Andersson till laga sluts erhållande uti den för detta dem emellan incaminerade tvistighet, angående det svaranden skall förhålla honom sin andel uti en utäng var uti svaranden skall innehava 20 lass vall och dess gårdbo allenast 10 lass vall men käranden alldeles intet där emot, oansett de alla tre hava 1/3 vardera uti halva hemmanet Torseryd, uppvisandes nu ett i följe av tingsrättens resolution d 26 februari sistlidne av nämndemännen Nils Josephson i Ularp, Eskil Persson i Gåsarp och Jöns Persson i Berghems d 16 sist för vekne maj förrättat besiktnings instrument däruti anföres: att desse trenne åboarhava lika goda ägor i åkergärdet, och med intagen är således beskaffat att till Knut Andersson treding befinnes att till den som haver mer av utmarken kan synas ungefär till 10 lass vall och till Måns Anderssons intag till sin 1/3 ding som är bättre norr i utmarken, kan synas till ungefär 20 lass vall, varemot corpralen Måns Rosendahl till sin 1/3 haver inga utängar, utan har synemännen fått kunskap, av några andra som hava i förtiden varit när här in till boendes: att corpralens treding, haver haft sin andel något förr än det var kommit i ödesmål uti Måns Anderssons intag, befinnandes även att Måns haver intagit en del till en fåll nordan vid sin gård, som mycket länger och hindrar corpralens fädrift, påståendes nu corpral Rosendahl att ej allenast erhålla de 10 lassa valls äng ifrån Måns Andersson utan och att han måtte ersätta honom all härigenom tagen skada och förorsakad rättegångs omkostnad.
Måns Andersson inställde sig med påstående att denna omtvistade äng i alla tider till hört dess bruk, förmenandes om käranden där till haft någon rättighet, hade han långt för detta här om laglig sökt och därför påstår att ifrån kärandens tilltal befriad bliva.
Igenom nämndeman Eskil Persson i Gåsarp lät parternas gårdsbo Knut Andersson för rätten förmäla: att han för sin del är förnöjd där med att ängarna dem emellan jämkas.
Resolutio
Tingsrätten prövar skäligt och med det 4, 5 och 6 cap Byggningabalken enligt att ängarna emellan dessa åbor på halva hemmanet Torseryd, corpralen Måns Rosendahl, Måns Andersson och Knut Andersson böra jämkas till lika delar och godhet, vartill förordnas länsman välaktad Petter Berg och nämndemannen Jöns Persson i Berghem och Jöns Månsson i Virkesnäs, som hava denna änge jämnkning att förrätta efter kunnigt och bättre samvete, så lagandes att en var får fullt gen fälle och ingen förnär sköinn, viljandes tingsrätten sedan denna förrättning för sig gott utlåta sig över det av corpralen Rosendahl påstådde skadestånds och expensers ersättning hos Måns Andersson.

1733 vintertinget 27 februari § 119.
Kronolänsman välborne Anders Bergström har instämt hustru Ingeborg Gudmundsdotter i Sonhult för en get hon, med ominne skall tagit från korpralen Måns Rosendal men hon uti skrift d 23 hujus [denna månad] förklarar sig med henne intet annat än ärligt och gott veta och som länsman Bergström intet vidare härvid har att påminna eller påstå ty låter och rätten det härvid bero blivandes för övrigt på Ingeborg Gudmundsdotters man Joen Anderssons begäran en var härmed allvarligen förmant att icke härav taga sig anledning henne något oanständigt att tillvita till undvikande av laga plikt och påföljd.

Relationer och barn

Gift.
Maria Jönsdotter.
Jonas Månsson. Född 1729-11-26 i Torseryd, Odensjö (G).
Ingeborg Månsdotter. Född 1738-04-24 i Torseryd, Odensjö (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-13 med hjälp av Disgen version 2023.