Ansedel Sven Jakobsson Katt

1630?-

Ryttaren
Född beräknat 1630.
Sven Jakobsson Katt
Född beräknat 1630.
Begravd 1704-10.. i Torarp, Odensjö (G).
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född beräknat 1630.

1683 hösttinget 1-3 oktober sidan 116.
Sven Katt i Torarp ifrån Odensjö socken böta för stämnings försittande 3 marker emot befallningsman Anders Eriksson angående skuldfordran.
Vittne vid tinget och levde 1690-06-26 i Torarp, Odensjö (G).
Omnämns vid tinget 1692-05-10 i Sunnerbo (G).
Begravd 1704-10.. i Torarp, Odensjö (G).

1697 vintertinget 9 mars nr 65.
Länsmannen Nils Jonsson, låter uppbjuda ett tunneland jord i Torarp och Odensjö socken, den Sven Jacobsson Katt till sin broder Olufs barn för 10 daler silvermynt pantevis utsatt, som således uppbjudes 1 gången.

1699 hösttinget.
Nils Pålsson [son till Påvel Nilsson] i Vret, köpt av Erik i Kärragården Bolmsö, Sven Katt, Tor Svensson och änkan Britta Torsdotter 1/5del skattejord i Västra Vret, för 96 daler silvermynt, brev d 6 maj 1693 uppbjudes 1 gången.

1701 vintertinget 4 mars.
Per Svensson i Håknehult, låter uppbjuda 1/4 skättejord ibidem, som han av Per Nilsson i Viggåsa och Sven Jacobsson i Torarp för 40 daler silvermynt sig tillhandlat, brev daterat d 18 februari 1701 uppbjudes 1 gången.
Där emot Sigrid Nilsdotter med protest så vida emot skötets meddelande inkom som köparen icke kan bevisa hennes andel betalt vara.

1701 hösttinget.
Jöran Nilsson i Torarp köpt av Sven Katt ibm 1/5 skattejord i Östergården ibm för 80 daler silvermynt.
Brev den 1 oktober 1701 uppbjudes 1 gången.

1701 Sunnerbo höstting 5 oktober.
Uppå hr capitainens wälb Erich Henrik Rappes wägnar nämndemannnen Måns Jönsson i Bäckaboda såsom fullmäktig klagade till åboarna i Torarp för innestående cronotyonde pro anno 1699 näml Per Broddsson 2½ skäppa, Sven Katt för tvenne år á 1 skäppa om året 2 skäppor, Anders i Sonhult 1½ skäppa, vilken spannmål åboerna ankommer efter då för tiden varande markegång 1 daler silvermynt skäppan att betala eller på vidrig händelse execution undergå.

1702 sommartinget 23 maj.
Saköresfogden Sven Svensson uppå Jöns Hansson i Våköns vägnar såsom fullmäcktig, tilltalar Sven Katt i Torarp om en kärandens svärmoder tillhörig ko, vilken svaranden till lego haft, men kon vid valborgsmässotiden till 1701 bortkomma, påstår idy käranden att åtnjuta därför vederbörlig betalning, samt dessutan 3 års lego för dess bortovarande till 9 marker silvermynt.
Sven Katt som svarande tillstår fuller att han haft samma ko till lego, men beklagar där hos att hon d 10 maj Ao 1701 uti skogen emot hans vilja bortkommit, som han till betygandär av uppviste grannarnas i Torarp Anders Eriksson, Per Svensson Jöns Hanssons utgiven attest av d 16 maj 1702 där uti förmäles, att kon i skogen bortkommen, den Sven med nio personer på en dag eftersökt men icke kunnat henne vaken spörja eller finna;
Parterna i denna sak av rätten till förlikning understäldes och lovade saköresfogden Sven Svensson att villja all möjlig flit å sin sida där till använda.

1703 Sunnerbo vinterting 20 februari.
H ryttmästaren välborne Anders Leijonflycht, medelst dess i rätten insinuerade skrift förebringa
1one huru såsom han efter utverkat citation, fuller tänkt att utföra aktionen både emot Lars i Strömma, och dess son Gudmund om förpantningen av berörde hemman, som och husröta vid Björkenäs angående, men alldenstund H ryttmästaren där hos berättar, huru såsom ett anno 1693 över Björkenäs och Strömma upprättat värderingsinstrument hos Cronones befallningsman välbetrodde Gabriel Wijkman nu för tiden icke uppvisas kan, dy nödgas H ryttmästaren med samma sak låta bero, interea qvam solennissime på skadestånd och expenser protesterar, jämväl alla beneficia juris sig reserverar, så väl uti detta momentet som mera i.
2do Besvärar sig H ryttmästar Leijonflycht där över, att Olof Katt den 25 september anno 1695 frälsehemmanet Loftsgård emot utfäst caution till bruks antaget, och det till anno 1700 åbott, under vilken tid hemmanet till byggnad mycket illa vara hävdat, därför H ryttmästaren sin regress om skadestånd skadeståndet hos cautionisterna nämligen Mårten i Gällestorp, Jöns i Hult, Anders i Torarp, Johan Svensson i Ryd och Anders i Moanäs ansöker, men såsom de medelst Olof Katt av den 9 februari och Sven Katt av den 14 dito anno 1703 utgivna attester villja erhålla, sig eldrig berörde caution antaget hava, fördenskull bliver med utslag i saken till nästa ting differerat, då attestaterna till ansvar sig inställa böro.


1704 Sunnerbo hösttinget 5 oktober.
Uppvistes i rätten ett med vittnen corroborerat köpebrev, de dato den sidsten oktober 1701 av Sven Katt i Torarp utgivet och underskrevet; däruti han tillstår sig hava uppdraget och försålt till Jöran Nilsson all dess skattejord som består av halva hemmanet Torarp för 80 daler silvermynt, där på sköte beviljat och meddelat blev.

1705 Sunnerbo sommarting 1 juni.
Per Svensson i Marsjö uppå sin svärfader Joen Svenssons vägnar tilltalar captenen manhaftige Knut Persson i Bjerseryd om en ko som berörde Jon till Sven Katt emot lega i tre år lämnat, den H captenen sedermera efter Kattens död sig tillägnat såsom betalning, för en skuldfordran av 14 marker silvermynt, över vilket ärende tingsrätten sålunda resolverade, det bör käranden sin ko obehindrat åtnjuta, och lämnas H captenen fritt att öka sin regress hos debitorens arvingar som bäst han kan. Emellertid såsom det berättas änkan en ko äga. Alltså bliver H captenen ett monototrial meddelat att hon icke på något sätt samma kreatur föryttrar för än han uti sin fordran är vorden förnöjd.

Relationer och barn

Gift.
? Nilsdotter. Född i Håknehult, Vrå (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-13 med hjälp av Disgen version 2023.