Ansedel Elias Andersson Lillja

1794-1820

Sjöartilleristen
Född 1794-02-09 i Hylte torp, Odensjö (G).
Död 1820-04-19 i Ljungby (G).
Elias Andersson Lillja
Född 1794-02-09 i Hylte torp, Odensjö (G).
Död 1820-04-19 i Ljungby (G).
F Anders Nilsson.
Född 1747-06-11.
Död av ålder 1822-02-21 i Hylte torp, Odensjö (G).

FF Nils Andersson.
Född omkring 1719.
Död 1778-10-23 i Hylte, Odensjö (G).


FFF Anders Andersson.
Född omkring 1695.
Död 1747-05-16 i Hylte, Odensjö (G).


FFM Elin Nilsdotter.FM Elin Johansdotter.
Född omkring 1721.
Död 1785-03-12 i Hylte, Odensjö (G).


FMF Johannes ?. 
M Maria Gustavsdotter.
Född 1753-01-02.
Död av ålder 1828-05-27 i Hylte torp, Odensjö (G).

   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1794-02-09 i Hylte torp, Odensjö (G).
Antagen som sjöartillerist nr 31 1813-10-02.
Död 1820-04-19 i Ljungby (G).
Dödsorsak: Avrättad kl 10 förmiddagen.
Ersattes i rullan 1820-04-29.

Utflyttade 1811 [ortsnamnet oläsligt] och efter det rymd 1811 (Odensjö AI:1 s.285).

När Elias avrättades är mer oklart eftersom det föremommer flera datum. Först kallades prosten och komunistern i Pjätteryd, där mordet skedde, att närvara vid avrättningen 5 april kl 10 förmiddagen. Detta ändrades tydligen eftersom dödboken i Odensjö anger det 19 april vilket även kronobefallningsmannen Lemchen anger i sitt intyg att "Kongl Majts Nådige utslag är denna dag till värkstellighet befordrat". Mönsterrullan anger 19 maj 1820 som dödsdatum (M.R. 1820 Bildid: A0038200_00383).

Elias var "capitulerad" på 6 år från 1813-10-02 vid andra sjöartilleri regementet och överste Sjöbohms kompani som artillerist nr 31.
Denna tid förlängdes vid mönstring 1819 med 3 28/30 månad. Elias var 5' 6" lång och var 24 år gammal samt kunde läsa, skriva och räkna (M.R. VI 1819:2).

Göta Hovrätt Brottmålsutslag Nr 152 1819 B II A:191

Kronobergs Län
ink. den 2 october 1819.

Herr Hofrhätts Rådet och Riddaren Crusenstolpe
Herrar Assessorerne Baron Posse, Collin, Gyllenskepp, Ekermann.

Kungl. Majts och Rikets Göta Hofrätts utslag, angående Sjö Artilleristen Elias Lilja hwilken efter åtal af Krono Länsmannen Hofstalls Anscultanten Mosell, Sunnerbo Härads Rätt widh Urtima Ting i Utslag den 15 nästlidne September ansett öfwertygad att den 13 nästföretgångne Julii, i skogen wid Gustafsfors pappersbruk, hafwa genom qväfning mördat sin hustru Anna Christina Knape, hwarföre med stöd af 17 cap 36 och 29 §§ Rättegångs Balken, samt 14 cap 18 § Missg Balken Elias Lilja blifwit dömd att sig sielf till straff och andra till warning mista högra hand, halshuggas och steglas; och skulle Batallions Läkaren Doctor B: S: Ingelmans resekostnader och dagtractamenten, dels för besiktningen å Anna Christina Knapes döda Kropp och dels för inkallelsen wid Urtima Härads Rätten, utgörande enligt räkningar, för den förra En Rd 24 S och för den senare Sex Rd 8 sh, eller tillsamman Sju Rd 32 sh af dertill anslagne Statsmedel förskjutes, men sedermera af Elias Liljas egendom, om tillgång wid anställande undersökningn fanns ersättes; Dock är Utslaget jemlikt 25 cap: 5 § Rätteg Balken understäldt Kongl Hof Rättens pröfning: Gifwet i Jönköping den 25 Oktober 1819.

Af Elias Liljas under ransakningen gjorda bekännelse inhämtas; att han i sällskap med sin hustru Anna Christina Knape i nästlidne Julii månad gått från Carlskrona:
att ständiga träter dem emellan under vandringen uppstått, hwartill?
Hustrun skall warit ordsak: att de den 11 dens? följde Juli om aftonen kommit Bökhult hwart de warit hos en Bonde öfwer natten som om morgonen wistats hos Per Ingemarsson i Bökhult den ytterligare osämja dem emellan uppstådt? Då Lilja bannat hustrun det pass konungens ? i Blekinge Län för henne särskillt utfärdat och antydt hustrun att lemna honom och gå hwart hon wille: Att Lilja derefter genast lemnat Bökhult och gått till Swinaberga gästgifaregård den Lilja fått herberga och sedan han warit derstädes en stund hade en bonde som de? ej kände inkommit och sagt att en qvinna som uppgaf sig wara Liljas hustru bemält samme Bonde med otidighet derföre att Lilja fått härberge i byen: Att Lilja derefter genast gått ? den stuga hwarest Bonden bodde och derstädes åter träffat sin hustru, som då uppfört sig beskedligt: att de derpå went tillsammans öfwer natten i Swinaberga, derifrån de den 13 Juli om morgonen begifvit sig samt tagit wägen åt Ryd:
att på wägen midt för Gustafsfors ny osämja begynt med otidighet å hustruns sida, då Lilja bedt henne vara beskedlig, samt sagt att han i annat fall skulle slå henne, wartill? hon swarat att hon det oaktadt ville förfölja honom: att han då något rosig af ett kvarter Bränwin som han i Swinaberga erhållit och förtärt? genast fattat den tanken att afhända sin hustru lifwet och under yttrande att han ville lägga sig att sofwa hade han gått ett stycke ifrån? wägen inåt skogen, öfwertygad att hon skulle komma efter, hwaremedlertid hans sålunda fattade beslut mera stadgat sig: att hustrun efter en kort stunds förlopp kommit och begynt göra honom förebråelse derföre att han föregående dagen kört? henne från sig: Att han då fattat uti henne och hållit en näsduk starkt för hennes näsa och mun, men hon hade ej gjort något motstånd såsom dertil för svag:
Att Lilja efter omkring twå minuters förlopp och sedan hustrun gjort en häftig rörelse med ena armen tagit näsduken från hennes ansikte då han ej inset? Tecken till lif:
att han derefter afklädt henne till kroppen, på det, i händelse hon blef funnen, hon af kläderna ej skulle kunna i genkännas och Lilja således derigenom blifwa upptäckt samt sedermera ofwerhöljt liket med båssa? och toppen på ett träd:
Att kläderna blifwit lagde dels under ett nedblåst träd och dels ned gräfde utmed en granstubbe: Att Lilja derefter genast lagt sig att sofwa, men då han waknat begynt känna ånger deröfwer att han afhändt sin hustru lifwet: och att han slutligen fortsadt sin wandring till Ryds Gästgifwaregård och derstädes, ångrande sitt begågna brott och utan att äga sinneslugn, samma dag om aftonen upptäckt händelsen för Gästgifwaren Johannes Esbjörnsson samt friwilligt begärt att få träda i häkte.

Wid granskning af denna af förekomna om ständighet styrkta bekännelse, och då Bataillons Läkaren Ingelman med ed intygat att qväfning warit rätta hufwudsakliga och egentliga ordsaken till Anna Christina Knapes död, ju äfwen Kongl Hofrätten rättwist, med fastställande af Urtima Härads Rättens Utslag i förmåga af 17 Cap. 36 § Rätteg Balken och 14 Cap: 1 § Missg Balken döma Elias Lilja att för berörde af honom begånget mord, sig sjelf till straff och andra till warning mista högra hand, halshuggas och steglas; Och bör på sätt Urtima Härads Rätten jäm? wäl stadgat Bataillons Läkaren Ingelman för besiktningen åk Anna Christina Knapes döda kropp och inställelsen wid Härads Rätten, njuta ersättning med Sju Rsd 32 sch.

Enligt 29 puncten i Kongl förklaringen den 23 mars 1807, warden detta Utslag; under dånighet hemställt Kongl Majts Egen nådiga granskning; Och skall ett exemplar af Utslaget sändas till konungens stfade? i Kronobergs Län med anmodan, att emot bewis låta tillställa detsamma Elias Lilja, hwilken, i händelse han will anföra underdåniga beswär öfwer Kongl Hof Rättens utslag eller söka nåd från döds straffet bör man fyrtio fem dagar efter erhållande af Utslaget, lemna sin underdåniga besvärs eller böneskrift till Konungens bemälte Befallningshafwande, för att jemte bewiset med tiden då Elias Lilja fått del af Utslaget insändes till Kongl Majts Justitia Rewision. Allt.

J.M. Crusenstolpe Maüriz Posse
J. Collin
Daw. Gyllenskepp
Joh.G. Ekermann

Exp: d.23 Nov: 1819


H.J. Schmidt


Kunliga brev och resolutioner 1819-1825 EI AC:19 nr.131

CARL JOHAN
med Guds Nåde, Sweriges, Norriges,
Göthes och Wendes Konung

Wår synnerliga Ynnest och Nådiga benägenhet med Gud Allsmäktig Tro män och Tjenare, Herr Grefve, En af Rikets Herre President och Commendeur af Wår Nordstjerne Orden, Vice President och Riddaren af Wår Nordstjerne Orden så och samtliga Ledamöter i Wår och Rikets Götha Hof Rätt. Till Wår Nådiga pröfning hafven I uti underdånighet hemställt Edert den 25 october sistledet År 1819 meddeldte Utslag angående Artilleristen wid Andra Sjö Artilleri Regementet och Öfverste Sjöbohms Compagni Nr 31 Elias Lilja, hvilken, genom egen med omständigheter styrkt bekännelse, I ansett wara förwunnen att hafva efter fattadt upsåt, afhändt sin hustru Anna Christina Knape lifvet, hvarföre, i förmågo af åberopade Lagrum, I dömt Lilja att mista högra hand, halshuggas och steglas.

Wid granskning af detta mål, hafwa Wi funnit Edert Utslag wara lagligen grundadt, samt anledning ej före komma att förunna Lilja någon Nåd eller mildring uti det honom ådömde straff; Hwaraw Wi welat Eder härmed i Nåder underrätta. Wi befalle Eder

Gud Allsmäktig synnerligen Nådeligen å Stockholms Slott den 20 januarii 1820.

Carl Johan

Vid tiden för mordet fanns en ung student i Växjö Peter Wieselgren. Han blev sedan känd som en av sveriges största nykterhetskämpar. Elias tragiska öde berörde honom så kraftigt att han författade ett skillingtryck på hela 18 versar om honom som kom ut i tryck.

Relationer och barn

Gift 1816-11...
Anna Kristina Knape. Född omkring 1794.
Död 1819-07-13 Gustavsfors pappersbruk, Pjätteryd (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2024-06-06 med hjälp av Disgen version 2023.