Ansedel Magnus Jonasson Oden

1825-1896

Grenadjären Soldaten
Född 1825-03-03 i Löckna, Odensjö (G).
Död 1896-12-13 i Löckna, Odensjö (G).
Magnus Jonasson Oden
Född 1825-03-03 i Löckna, Odensjö (G).
Död 1896-12-13 i Löckna, Odensjö (G).
F Jonas Jonsson.
Född 1771-09-10 i Stengårdsnäs, Odensjö (G).
Död 1851-03-09 i Löckna, Odensjö (G).

FF Jon Andersson Annerstedt.
Född 1746.
Död 1789-08-21 i kapten Rosentvists kompani, Konungens Eget värvade regemente.


FFF Anders Jonsson.
Född 1721.
Död 1805-07-14 i Djurarp, Annerstad (G).


FFM Gunnel Persdotter.
Född 1715.
Död 1799-02-09 i Djurarp, Annerstad (G).

FM Kerstin Jönsdotter.
Född 1751-09-02 i Stengårdsnäs, Odensjö (G).
Död av lungsot 1814-02-28 i Hults backstuga, Odensjö (G).


FMF Jöns Knutsson.
Född 1718-01-20 i Stengårdsnäs, Odensjö (G).
Död av lungsot 1768-07-23 i Stengårdsnäs, Odensjö (G).


FMM Kerstin Jönsdotter.
Född omkring 1720.
Död av okänd sjuka 1793-04-06 i Stengårdsnäs, Odensjö (G).

M Katarina Andersdotter.
Född 1786-11-01 i Rataryd norreg., Angelstad (G).
Död 1855-03-18 i Löckna, Odensjö (G).

MF Anders Svensson.
Född 1737.
Död 1804-05-10 i Löckna, Odensjö (G).

 
 
MM Karin Larsdotter.
Född 1762-11-09 i Röshult, Odensjö (G).
Död 1824-11-02 i Löckna, Odensjö (G).


MMF Lars Andersson.

Död av lungsjuka 1792-03-23 i Röshult övreg., Odensjö (G).


MMM Marta Brorsdotter.
Född 1742-11-04 i Bohult, Odensjö (G).
Död av ålder 1821-06-27 i Arvidstorp Röshult övreg., Odensjö (G).

Levnadsbeskrivning

Född 1825-03-03 i Löckna, Odensjö (G).
Antagen som grenadjär nr 91.
Flyttade 1847 från Hölminge Österg., Angelstad (G) till Hölminge Österg. Västra torp, Angelstad (G).
Flyttade 1849 från Hölminge Österg. Västra torp, Angelstad (G) till Stenshult Hölminge, Angelstad (G).
Flyttade 1876-10-26 från Angelstad (G) till Löckna 1:5, Odensjö (G).
Ägare genom avsöndring 1881-12-28 i Löckna 1:13, Odensjö (G).
Död 1896-12-13 i Löckna, Odensjö (G).
Dödsorsak: Kräfta (utvärtes).

Sunnerbo Urtima ting 1853-07-11 A Ib:6.

§ 15

Sedan KronoLänsman F. W. Wahrman anmält att han låtit till Häradshäktet inforsla Grenadieren Magnus Jonson Oden i Hölminge svensgård, samt Enkan Ingrid Cajsa Andersdotter Wänn från Domaryd Mellangård, såsom misstänkte att hafva föröfvat tillgrepp hos Soldaten Magnus Stark i Qvänarp och Ingeborg Larsdotter på Tranebo under Össlöf, inom detta Härad, samt jemväl hos Anders Jönsson under Hjelmaryd inom Westbo Härad, hade ransakningen med bemälte häktade blifvit utsatt att denna dag företagas; Och anmälte sig nu jemte Åklagaren, som låtit från häktet upphemta Svaranden derjemte alla ofvannämnde Målsegare, hvilka berättade:
l:o Stark; att natten emellan den 7 och 8 sistlidne Juni fönstret till hans Kök blifvit utbrutet och derefter från honom tillgripits 42 alnar lärft, 30 alnar blånväf och 8 aln treskäftig väf, värd 8 sk alnen, 15 alnar entänningsväf á 5 sk 4 rst, 1 säck á 24 sk, vid pass 6 kappor malt á 1 Rd 16 sk kappen, 4 eller 5 brödkakor, värda 8 sk, allt Banco, deraf vid ransakan hos Cajsa Wänn återfunnits 3 1/4 alanar lärft, l 1/2 aln d:o klippt i ena kanten, l lintyg som blifvit förfärdigadt af den stulna väfven, 6 1/2 aln blånväf och 3/4 aln lärft, som blifvitanvänd till nedre delen af ett mindre lintyg, samt 1 lakan af entänningsväfven.
2:o Ingeborgs Larsdotter; att natten till den 14 sistlidne Maj hade tjufvar uttagit fönstret till hennes kök, dit de ingått och derefter medelst dyrk öppnat dörren till en annan kammare, hvarest tillgripits nedan uppräknade varor med af Målsegaren åsatte värden nemligen: 1 ny svart Ullkjortel 2 Rd 32 sk, 1 gammal dito 32 sk, 2 d:o randiga 2 Rd 32 sk, 1 grön wadmalströja 1 Rd 16 sk, 1 blå dito 1 Rd 16 sk, 1 svart werkenströja 1 Rd, 1 blå tyg tröja 1 Rd, 1 blå wadmalskapprock 4 Rd, 1 Julduk af lärft lO aln lång 2 Rd, 3 bättre och sämre kläder 5 Rd, 2 förkläden af Kamnvarduk 1 Rd 6 sk 8 rst, 2 handdukar 12 sk, 1 lintyg af lärft 32 sk, 1 par vantar 3 sk, 14 kakor blandbröd 32 sk, 2 sigtbrödskakor 8 sk, 1 1/2 lispund fläsk 16 sk och 2 kopparpottor 4 Rd, af hvilket hon endast återbekommit 1 blårandigt bomullskläde, lintyget och vantarne, hvilka persedlar den 1 sistlidne Juni påträffades i Cajsa Wänns hemvist, samt kapprocken och den blå vadmalströjan, som förlidne wecka blifvit funne på Johannes Erikssons i Äplanäs gård.
3:o Anders Jönsson och Ingeborg Larsdotter under Hjelmaryd: att den lste uti förra månaden hade genom inbrott blifvit dem frånstulne 1 Kopparkruka, 21 aln lärft, 15 alnar bred blånväf, 13 aln smal dito, 2 Ullschavlar, 12 lispund fläsk, 3 lispund torrt kött, 8 lispund åhl, 1 kalfstek och 1 torr gädda, deraf kopparkrukan väl återfanns hos en vid namn Peter Jonasson i Guddarp Kronogård men denne, som erhållit densamme af Odens hustru, hade efter erhållen underrättelse om dess olofvliga åtkomst, återburit krukan till Odens hemvist: hvaremot schavlarne och 5 aln lärft påträffades uti ett stenrör intill Odens stuga, samt af den stulne väfven förfärdigade 1 skjorta och 1 par byxor buros af Oden sjelf samt 1 säck och 1 mindre skjorta framlemnades af dennes hustru Marta Jacobsdotter.
Svaranden Cajsa Wänn, som är född den 15 Juli 1819, har den 9 Mars 1852 vid denna HäradsRätt blifvit dömd för första resan stöld, i saknad af bötestillgång undergått 20 dagars fängelse vid vatten och bröd samt offentligen skriftesavlöstes; Och hade hennes lefverne, enligt företedt prestbetyg, icke sedermera visat tecken till forbättring. Hon förnekade all vetskap om stölderne hos Stark och Ingeborg Larsdotter, under uppgift, att hon af en för stöld straffad mansperson vid namn Johannes Jacobsson, boende i Guddarp erhållit det hos henne påträffade, forstnämnde Målsegare tillhörige, lärft, deraf hon förfärdigat ett lintyg, men lemnat det andra osydt; Hvaremot hon, rörande tillgreppet från Anders Jönsson, berättade, att en dag under vårfrudagstiden i år hade bemälde Johannes Jacobsson, Oden och hon begifvit sig åt Hjelmaryd i afsigt att begå stöld. Under natten dit anlände, hade Cajsa stadnat vid gärdesgården omkring den vid stugan befintliga kålgård, derefter de begge andre ingått på gården, hvarifrån Oden återkommit och lemnat henne 1 3/4 lispund ull. Sedan stölden blifvit föröfvad hade alla tre deltagarne vändt tillbaka och tillgripit en vid stranden stående båt, hvarmed de rodde till Sunnerö, derifrån de färdades landvägen ett stycke, hvarefter Cajsa ensam begaf sig hem, sedan Johannes Jacobsson lofvat henne att af det stulna bekomma väf på sin anlott, hvilket löfte sålunda uppfylldes, att Johannes följande dagen lemnade henne vid pass 6 alnar wäf. Hon förnekade sig ega någon kunskap om sättet, hvarpå tillgreppet föröfvades, enär, enligt hvad Oden jemväl intygat, fönstret som skulle blifvit uttaget, var beläget inåt gården, dit Cajsa icke inträdde.
Oden, som enligt egen utsago väl warit tilltalad, men icke dömd för stöld, är född den 3 Mars 1825 och uppgaf till en början, att förenämnde Johannes Jacobsson vid medlet af förra månaden i Odens frånvaro besökt dennes hustru och öfvertalat henne att hos Peter Jonasson i Guddarp Kronogård för brännvin pantsätta en kopparkruka, den Johannes Jacobsson medhade; dock borde hon icke uppgifva att krukan tillhörde denne som egde en äldre skuld till Peter Jonasson, hvilken då mögligen kunde blifvit sinnad att till godtgörelse af desse behålla krukan. Sedan Oden sjelf anländt till hemmet hade hustrun återkommit med en kanna brännvin och Oden hade, ehuru han kände Johannes Jacobssons wanfrejd, af den sistnämnde för en puffert tillbytt sig tre olika sorters wäf, deraf han låtit sy 1 par byxor, 1 skjorta och någre lintyg, derå han icke wet räkning. Sedermera erkände dock Oden att han, på sätt Cajsa Wänn redan berättat, jemte henne och Johannes Jacobsson begått stölden i Hjelmaryd, der de hos Oden funne saker blifvit jemte kopparkrukan tillgripne och der Johannes Jacobsson uttog fenstret samt till Oden och Cajsa Wänn, som stadnadt utanför, lemnade det stulna, som af alla tre, efter landstigningen vid Sunnerö, dit de begagnat en å stranden tillgripen båt, bars till Odens hemvist, der hans lott frånskiljdes, hvarefter Johannes Jacobsson och Cajsa Wänn aflägsnade sig med resten. Oden förnekade delaktighet i eller vetskap om de begge andre stölderne, i afseende å hvilka Åklagaren ej heller mot honom wille föra talan.
Odens hustru Märta Jacobsdotter, som war närvarande erkände att hon hos Peter Jonasson pantsatt kopparkrukan, men ville icke vidgå, att hon egde kunskap om dess origtiga åtkomst eller om stölderne i öfvrigt.
Det tillrättakomna, hos Cajsa Wänn funna, godset som blifvit frånstulet Stark och Ingeborg Larsdotter förevisades och wärderades af nämnden sålunda:
3 1/4 aln groft lärft 26 sk, 1 1/2 dito, klippt i kanten 6 sk, 1 lintyg 36 sk, 6 1/4 aln blånväf 1 Rd 2 sk, nedre delen af ett litet lintyg 4 sk, 1 lakan af entänningsväf 42 sk 8 rst, 1 randigt kläde 16 sk, 1 par vantar 8 sk och 1 lintyg 24 sk allt Banco.
Stark och Ingeborg Larsdotter fingo derefter med Ed betyga att genom inbrott å uppgifvne tider blifvit dem frånstulne de af uppräknade waror samt att den del deraf, som icke blifvit återfunnen, är af dem rigtigt wärderad.
Sedan Målsegaren begärt och erhållit tillstånd att återtaga det vid Domstolen förevisade tjufgodset, anhöll Åklagaren om uppskof för Johannes Jacobssons hörande och HäradsRäten meddelade följande
Utslag
Med bifall till Åklagarens derom gjorda anhållan att för Johannes Jacobssons hörande, aktar HäradsRätten skäligt låta Målet hvila till den 29 i denna Månad, då Åklagaren vid Laga påföljd och Målsegarne om de så aktar nödigt, skola närvara. Kommer Svaranden att å häktet fortfarande förblifva.

1853-07-29
§ 19

Under § 15 uti detta årets Urtima Tingsbok handhafde Målet, angående häktade Grenadieren Magnus Jonasson Oden i Hölminge Svensgård och Enkan Ingrid Cajsa Andersdotter Wänn från Domaryd mellangård, tilltalade för tjufnadsbrott, påropades åter i närvaro af Åklagaren, KronoLänsman Wahrman och begge de tilltalade; Anmälande den förstnämnde att förut omnämnde Johannes Jacobsson wid Guddarp afvikit orten och derföre icke kunnat med kallelse träffas, hvarföre Åklagaren öfwerlemnade Målet till slutlig pröfning.
Utslag
Då det emot Ingrid Cajsa Wänns förnekande icke kunnat ledas i bewis att hon deltagit uti de hos Magnus Stark och Ingeborg Larsdotter timade stölder. Så kan HäradsRätten ej heller fälla henne till widare ansfvar än att hon, som en gång undergått bestraffning för tjufnad och innehaft stulet gods till ett värde af 4 Rd 2 sk 8 r Banco, utan att dertill visa Laga fång, förklaras skyldig till Laglig påföljd såsom för andra resan stöld; Men som hon och Oden skola ställas till ransakning för inbrottstjufnaden hos Anders Jönsson under Hjelmaryd i Westbo Härad; Så förwisas de begge till sagde HäradsRätt för att i en both dömas der de sist lagföras. I anledning hvaraf Svaranden härifrån förpassas till Länsfängelset i Wexiö och derifran till det i Jönköping, men ransakningshandlingarne will Domhafvanden, till wederbörande Domare i förstnämnde Häradet öfversända.

(anm, urtima tinget vid Västbo häradsrätt 1853-08-20 har ej hittats i arkiven, för utslaget, se Sunnerbo urtima 1854-08-28. Ang Oden, se även Johan Gustav Klang). (Johannes Jacobsson ransakades 1853-12-20bl. a. angående stölden från Stark enl ovan. Ett vittne berättade då att denna sett Johannes och Cajsa samtala vid flera tillfällen under vårfrutiden. Johannes överbevisades ej i Sunnerbo Häradsrätt, avgörande skulle ske vid Västbo Häradsrätt, oklart om han påträffades till detta ting. Johannes Jacobsson dömd 1848 för tredje resan och 1854-08-28 vid Sunnerbo Häradsrätt Urtima ting för fjärde resan stöld, dvs stölden i Hjälmaryd, ev även dömd vid Västbo häradsrätt.

Sunnerbo Häradsrätt sommarting 1850 A I:281

§ 320

Att answara för utprångling af en efterapad, liknande Östgötha Privatbanksedel å 10 Rd Banco hade Kronolänsman Rundberg till Tinget instämt Soldaten Johan Gustaf Klang; hwilken sistnämnde wid upprop inställde sig i närvaro af Åklagarens Ombud vice Länsman J. W. Wahrman, som, sedan han till Domstolen aflemnat en genom träsnitt illa stämplad och påtagligen falsk sedel, så lydande:
Nr 4879 Litt G
Ostgöth Bank
inlöser denna sedel wid anfordran
Riksdaler 10 Banco
Linköping 1839
(med oläsliga namnteckningar)

upplysningswis omtalat: att wid sista Winter marknad härstädes hade Grenadieren Oden kommit till Färgerifabrikören Sandberg från Replösa Ågård och erbjudit denne i godtgörelse för färgerilön omstående sedel. Wid densammas emottagande märkte bemälde Sandberg genast sedelns oriktiga beskaffenhet och tillkallade fördenskull Åklagerens Ombud, den der äfwenledes gjorde omförmälde anmärkning om sedeln. På fråga uppgaf då Oden, det han kort förut under wexel wid en kohandel af Swaranden erhållit berörde sedel.
Sedan ifrågawarande sedel nu blifvid Swaranden förewisad och han medgifwit det han wid närmare påseende fann den wara efterapad, erkände han sig hafva wid en emellan honom och förmenade Oden uppgjord kohandel åt den senare öfwerlemnat samma edel, likwäl utan att då hafwa kännedom derom att sedeln war oriktig; samt tillade, på gifwen anledning, att han något förr berörde marknadstillfälle bekommit den samma i sin stuga af en illa känd person med namnet Peter Thor från Guddarp i liquid för en del försåld råg, hafre och potäter, samt att wid denna handels afslutande ej några andra warit tillstädes.
Härefter begärde Åklagaren uppskof i Målet för wittnes inkallande; hwadan Målet förklarades hwilande till 17 Rättegångsdagen af nästa Laga Hösteting, då Åklagaren, wid laga påföljd och Swaranden wid 3 Rd 16 sk wite, böra härstädes ånyo möta; Åklagaren dessutom beredd styrka sig hafwa lagligen inkallat ej mindre tillgänglige wittnen, än äfwen för att i Målet höras Peter Thor i Guddarp.

(anm, grenadiären Oden, se Kajsa Andersdotter Vänn. Magnus Oden gift med Peter Bengtssons dotter Maria, se ovan.)

Höstting 1850-10-09 A I:282

§ 322

Kronolänsman C. Hjertquist fullföljde KronoLänsMan J. V. Rundbergs dess till sistlidet Ting instämde och under § 320 i då förde Domboken, handlagde, åtal emot förre Soldaten Johan Gustaf Klang wid Guddarp rörande utprångling af en falsk sedel å 10 Rd B:o, liknande den som Östgötha Enskilda Bank utfärdar; Men Swaranden saknades och Åklagaren tillkännagaf, att såväl wittnen som Peter Thor i Guddarp icke kunnat med kallelse ånträffas

I anledning häraf, då Åklagaren, som i öfrigt har att ställa sig förra Beslutet till efterrättelse, bör wid Laga påföljd tillstädsekomma och hafva fogat anstalt om hithemtning af swaranden, som genom sin utwaro denna gång gjort sig förfallen till böter 3 Rd 16 sk, hvilka delas lika mellan Konungen och Åklagare Rundberg.

vinterting 1851, A I:283.

§ 269

Från sista ting under § 322 i Domboken uppskjutne Målet emellan KronoLänsman Rundberg, åkl samt förre Soldaten Johan Klang i Guddarp, angående utprangling af en falsk privatbankssedel, uppropades i parternas närvaro, då Svar. tillkännagaf sin oförmåga att leda i bevis det han af Peter Thor emottagit Sedeln, så att Åkl., hvilken i öfrigt icke war försedd med bevisning, ej heller ansett nödigt till hörande instämma Thor, utan blef målet i detta skick till pröfning öfverlämnadt.

Utslag, afsagt den 22 Mars 1851

Att ifrågakommne i Östgötha Banks namn utfärdade Sedeln är falsk, kan icke anses tvifvel underkastadt, liksom det genom Svar. erkännande blifvit ostridigt, att han denne utprånglat vid uppgiord handel om en Ko, men emedan, emot hans bestridande, ingalunda kan anses styrkt, att han då wisste Sedeln falsk wara; Thy förklarar HäradsRätten honom icke kunna åt Saken fällas; dock warder detta Utslag, jemlikt 25 Kap 5 par. RB, underställdt Kongl Majts och Rikets Götha HofRätts pröfning.

(Källa: Lars Nyborg)

Magnus till sommartinget 1854 No 389 stämt 10 personer. Han hade tydligen blivit misshandlad.
Målet kom åter upp vid hösttinget samma år No 423 där det framgår att han inte vågat bege sig till vittnet Klang för att inte riskera att åter igen bli misshandlad av kärandena.
På eftermiddagen samma dag voro en förlikning träffad där Magnus icke skulle fullfölja sin talan.
soldater_4390sunnerbo-g-aia-294-1854bild5290.jpg Bild från domboken 1854.

Relationer och barn

Gift 1846-03-28 i Hölminge österg.., Angelstad (G).
Marta Magnusdotter. Född 1814-07-01 i Angelstad (G).
Död av bröstsjukdom 1884-05-14 i Löckna, Odensjö (G).
Anders Johan Magnusson Oden. Född 1845-08-29 i Angelstad (G).
Död 1931-10-14 i Löckna, Odensjö (G).
Karl Magnus Magnusson. Född 1848-06-04 i Angelstad (G).
Död 1932-12-27 i Öppinge 4, Snöstorp (N).
Noak Magnusson. Född 1850-05-19 i Stenshult Hölminge, Angelstad (G).
Död 1850-05-23 i Stenshult Hölminge, Angelstad (G).
Ingrid Katrina Magnusdotter Gustafsson. Född 1855-04-08 i Stenshult, Angelstad (G).
Död 1935-01-18 i Löckna, Odensjö (G).
Bengt Johan Magnusson. Född 1862-12-04 i Domaryd, Berga (G).
Gift 1886-12-28 i Löckna, Odensjö (G).
Maria Petersdotter Oden. Född 1837-06-23 i Älgabacken Domaryd, Berga (G).
Död 1927-09-16 i Strandhem Prästg., Odensjö (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-13 med hjälp av Disgen version 2023.