Ansedel Karin Håkansdotter Hand

1585-

Född Sankt Olofs dag 1585-07-29.
Karin Håkansdotter Hand
Född Sankt Olofs dag 1585-07-29.

F Håkan Knutsson Hand.

Död före hustrun mellan 1595 och 1596.

FF Knut Håkansson Hand.

Död i slaget 1565-10-20 i Axtorna, Köinge (N).


FFF Håkan Pedersson.

Död sannolikt före 1531-02-14.


FFM Christina Håkansdotter Tun.

Död omkring 1530.

FM Märta Arvidsdotter Drake.

Död 1606.


FMF Arvid Olofsson Drake af Hagelsrum.

Död efter 1532-06-21.


FMM Britta Pedersdotter Hård af Segerstad.

Död före 1573-06-07.

M Virginia Eriksdotter.
Född som frillobarn klockan 7 på morgonen 1559-01-01 i Kalmar slott, Kalmar (H).
Död 1633.

MF Erik XIV Vasa.
Född då nio [21] var slaget 1533-12-13 i Stockholm slott, Stockholm (AB).
Död av förgiftning 1577-02-26 i Örbyhus slott, Vendel (C).


MFF Gustav I Eriksson Vasa.
Född sannolikt 1496-05-12 i Lindholmen, Orkesta (AB).
Död 1560-09-29 Stockholm slott, Stockholm (AB).


MFM Katarina av Sachsen Lauenburg.
Född 1513-09-24 i Ratzeburg, Tyskland.
Död 1535-09-23 Stockholm slott, Stockholm (AB).

MM Agda Persdotter.
MMF Peder Klemetsson. 

Levnadsbeskrivning

Född Sankt Olofs dag 1585-07-29.

Till Björkenäs Odensjö (G), samt Olshammar (T). I brev tillAxel Oxelstierna 1644-05-29 önskar Katarina att rikskanslernskall närvara som officiant, när maken skall gravsättas 1644-06-24 iLeverne (R). Nästa brev är daterat 1644-07-25, där hon beklagar sig över alla kreditorer som dagligen kräver sina pengar. Katarina önskar att drottningen skall hjälpa henne samt bevilja nådeår.
Referens: Brev till Axel Oxelstierna (RAAO vol.E 693)
flock4_1564catharinahand_3brev.jpg Brev till Axel Oxelstierna 29/5 1644 sid 1.
Nådige högswälborne herre, her RichsCantzler Ed. Exelentie skall min Ödmiuke ochunderdånigh kiänst ? stedse beiusses så lenge migh lefver.

Sogher Edrers Exelentie härmädh sörgeligen till att förnimma såsom Ed Exelentie och nogsampt kunigt och veterliget ähr, hurulunda såsom den alhmektige gud, utaf sin oförvinerliga villie och gudomelige försyn, hafver behagat mitt fattigha hus medh korrs och bedröfvelse att hemsöka, I dyet han igönom den timmelige döden för medels en häftik siukdom, Hafvren Hädan kallats af dhenna Usla Werden, min Hiertens Kiere Mahn nu saligh Hoos Gudh, Johan Hindricksson Reyther, fordom landshöfdinge Utöfver Elfsborg lehn. Så och Commendant Uti giöteborgs stadh gäelpen uti en stadigh förtröstningh in på gudh, sörgt modeligen Uti gudelige Böner afsombnade Uti giöteborg förleden den 18 January Innevarandhe åhr, Hans siell den alldra högste gudh Evinnerligen hägne?, och kroppen medkalla Christstegande? på den yttersta dagen en fröjde full Upståndellse milldeligen förlehna, och han tröste ningh fattigh högtbedröfnat Enekia, medh mine fattige Barn som nu Uti så stor hiertens sorgh ähr Råkadhe Uti, Så Emädhen Inttett et Timligere ähr, ähn att kroppen etter gudss Befaldningh, och Ett Christeliget Bruk, All dess ? snart Befordres mått, Alså ähr ligh sinnadt Wardhen nu nestkommandhe den 24 Juny det saliga lijket her uti Lefvernes körkia att Nedersätta låta, Hwarföre Länder till Ed Exelent: min öddmiuke och Tienstvillige Begieren, Ed: Exelentie Täktes af Högh gunst och Nåde, Bevista migh fattigh hög bedröfvat Enkia, den höga gunsten, och dhet saliga lijket den yttersta ähra och Tienst, Och wara obesiant Sigh till förbe te? Dato her på Lefwerne att Instella, dhenna Sorge Act medh sin hägn och åstundande Nerwarellse att Bevijsta, och sedan efter fördletedhe Ceremonier wara min höggunstige Kier Kombne giäst, Hwadh gådt Budh? her alldrahögste, höga överheeten, och min Salig Kiere Mahn migh undt och p? lett hafwer och i min förmåga kan finnes, pKall? Ed: Exelentie medh heela Ed: Exel: Medh föllie afrest gådt hierta Undt oss medellt Blifwa, Sådhen Såwell som all annan Ed: Exelentie höga gunst och Bevågenheet finnes iagh fattigh

flock4_1564catharinahand_4brev.jpg Brev till Axel Oxelstierna 29/5 1644 sid 2.


Fattigh högt bedröfwat Enkia så vell som dhe mina altidh öfwerbödige medh all ödmiuk och Underdånigh tienst att wedergiördd och af Tienad will nu Her medh och odtidh Hafwa Ed Exelentie Uti guds ihans aldra högstes millderka protection Till all Långhwarigh och ömpkeligh welferdh ödmiuk och Tienstvillighen Befallat afh Lefwerne dhen 29 maj Anno 1644.

Ed Exelentie

Ödmiuke och Tienst redllighe ? rima sålenge migh lefwer
Karin Handh
En högtbedröfvt Enkia
flock4_1564catharinahand_1brev.jpg Brev till Axel Oxelstierna 25/7 1644 sid 1
Nådige hög Ädle och Wälbornneherre herr Rigz Cantzler, her. Aqsell Oxenstierna Eders Exelentie shall min ödmiuke och Underdånigh Tienst alltidh Eveligen beinses? sen stundh migh Lefherne?


Eders Exeellentie, förorsachas migh fattigh höght Bedröfwat Enka uti all som största Underdånig heet medh dhenna min Ringha ?lication, ödmiukeligen att Bemödha, Etter som iagh E. Excell: får detta, om detta Erendhett till skrifhidt hafwer, hurulunda såssom den alhmechtighe Gudh, ha Kiera igönum den Timmelige dödhen, heden Rycht min kiere mahn, numehr salig hoss Gudh Johan Hindrichsson Reyther, dher igönom migh icke allenast, Utan och mine fattige Barn Ähr Råkadhe uti en Stor hierttens sorg och Bedröfwelse hafwer och min S. kiera mahn der öfwer Uppå en stor Skulldh efter sigh, icke alenast en stor påst Penninger som han var skyldigh till sin Broder öfwersten Welb. Lüdhert Hindrichsson på min såhnss wägner som nu dher Ähr en långh tidh waritt hafhwer, Jemväll åtskillige andra Stånds Personer, hvilken skuldh migh dageligen af fordres och kräfz, Och till de store påsters af Betalllendher, jagh fattigh högtt bedrfwatt Enekia ganska Ringa Medell hafwer att afläggia medh, Utan Gudh vår Allder nådigeste drottningh migh medh sin Nådige hielph Bespringger, Så allden stundh min S. Kiere Mahn, hafwer allt i från sin ungdoms tidh, nu Intill sin döds stundh låtit sigh Bruka, först Uti högt berömelig Konungh Gustafh Adolps dhen andhre och store, och nu mehr i Ghuds vår alldra nådigeste Drottnings, och fädernestlandstes Tienst, och hafwer nu således utien redeligh occation måst sätta lifwett till, Hwarföre ähr till Ed. Exeell: Täkter bewisse migh den höga gunsten och Nådhen, Och mähen min ghunstighe befar drare host Ghud, Att Ghud täktes af högh ghunst och Nådhe, allder nådigest benåda migh, Nådh åhr, att få Min sa? dhet min S. Kiere Mahn hafwer hatt på sin bestelningh, Hwar medh migh dhe månge min S. Kiere mans mans skulder af Betala kan, för Sen migh till Ed. Excell: på dhett Aldra Ödmiukelig efter, att dhenne min ödmiuka begäran Måtte finna rum? hoos Ed: Exeell:, Gudh then aldrahögste wardher Ed. Exelentie derföre Rikeligen belöna des. För bider her Uppå Ed. Exeell: nådige Resolution Nu Medh denne min Utt skike dhe Tienare: ? ger Medh och altidh hafwa.

flock4_1564catharinahand_2brev.jpg Brev till Axel Oxelstierna 25/7 1644 sid 2


Ed: Exell: Uti Guds thens alldra högstes Millderike och nådige beskydh och Beskera, till All Stadigh och långhwarigh Önskeligh vellfaresh? Ödmiuke och Underdånigh befalt afh Lefhwerne dhen 25 July A 1644

Ed: Exeell

Ödmiuke och Underdånighe tien arinna sålenge iagh lefhwer,
Karin Handt en
högt bedröfadt änkia
Referens: Testamente: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar EXIA:3 (1650-1820) Bild 371 / sid 280 (AID: v180432.b371.s280)

Relationer och barn

Gift 1615.
Johan Henriksson Reuter. uparrow.png Född omkring år 1570-06-24 i Skälboö, Skönberga (E).
Död kl. 5 på morgonen 1644-01-18 i Göteborg (O).
Knut Johansson Reuter. Född 1616-03-21 i Bestorp, Kärda (F).
Död stupade ogift 1640-06-20 i Erfurt, Tyskland.
Henrik Johansson Reuter. rightarrow.png Född 1624.
Död 1663-12-20.
Virginia Johansdotter Reuter. rightarrow.png Död 1688-04-16 i Bredaryd (F).
Sofia Johansdotter Reuter. rightarrow.png Död före 1678-05-10.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-13 med hjälp av Disgen version 2023.