Ansedel Zachris Persson

1670?-1729

Född omkring omkring 1670.
Död 1729 i Bohult, Odensjö (G).
Zachris Persson
Född omkring omkring 1670.
Död 1729 i Bohult, Odensjö (G).
F Per Gudmundsson.
Född omkring 1624.
Begravd 87 år gammal 1711-05-07 i Bohult, Odensjö (G).

   
 
   
 
M Gudborg ?.
Född omkring 1633.
Begravd Pers hustru Gudbor 70 år gammal 1703-11-22 i Bohult, Odensjö (G).

   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född omkring omkring 1670.

1686 vintertinget 8 mars sidan 7.
Samma dag sakfälldes Zachris Persson i Yttra Röshult å frälse till 40 marker silvermynts böter, för det han ett ogift kvinnfolk, Elin Jönsdotter i Broddhult besovit haver, varför han till förende politice pliktat haver och stående Zachris Persson vidare uppenbara skrift i löfte för böterna Erik Andersson i Vret.

1686 sommartinget 14 juni sidan 80.
Vid samma tid och tillfälle inställde sig för rätten Erik Andersson i Vret, fast klageligen tillkännagivande huruledes han förmedelst åtskilligas förådande haver gott i caution för några böter, som Zachris Persson i Röshult för lägersmål borde erlägga, vilka böter saköresfogden hos honom haver låtit exekvera som, skall lända honom till skada och ?, och rättens assistans anhåller, Rättentog detta ärende i noga sonderande, och alldenstund det befunnes Zachris Persson till samma böters erläggande, utan sin lön vara solvendo, Dy lämnas exekutionen den frihet samma böter, efter saköreslängdens omledning, att uttaga och exekvera.
Död 1729 i Bohult, Odensjö (G).
Begravd 63 år och 6 månader 1729-10-26 i Odensjö (G).
Ålder i dödboken är troligen felaktig han bör vara född tidigast 1670.

1717 hösttinget 4 oktober § 59.
Zachris Persson i Bohult, stämt hustrun Elin Mårtensdotter i Gårdshult för 26 daler silvermynt, som hennes förra man Per Persson, haver låntagit av honom; men svaranden nekade sig icke vara mer skyldig än 18 daler silvermynt, varför på kärandens egen begäran dilation [uppskov] lämnades till nästa ting, då han förmenar sig kunna bevis anskaffa.

Zachris hade problem med mönsterskrivaren, som bodde i Bohult, och han klagade hos landshövdingen. Denne skickade en redogörelse till Kungl. Majt. (RALK 1723 9/2 vol.12) och ansåg att fallet skulle prövas vid domstol.

flock4_1511zachrispbrev1.jpg Första delen av brevet

Till underdånigste efterlefnad af Eders Kongl. Mayts allernådigste befallning har iag wid Bondens Zachris Perssons i Bohult underdånige ansökning i diupaste underdånighet bordt berätta, att emedan denne Bonde sine beswär hoos mig å Orten äy angifwit, så att iag deröfwer kunnat höra Mönsterskrifwaren öfwer hwileken klagas, har iag om denne saken ingen wydare kundskap, än hwad i beswärsskriften af Bonden anföres; Men finner dock måhlen af den beskaffenhet att de dels af mig dels af wederbörande dommare i orten lagl. kunna afgiorde blifwa, så att, så framt Eders Kongl. Mayts allernådigst behagar honom till mig remittera, skall honom äy skie för när, utan wederfaras den rätt som Eders Kongl. Mayts lag och förordningar förmå och innehålla

Stockholm d 9 februari 1723

Kronstedt

1725 vintertinget 27 februari § 33.
Jöns Jonsson [Jönsson] i Moanäs efter utverkad stämning talar till sin svärfader Anders Svensson och svåger Lars Andersson i Moanäs, för det de icke vilja lämna och avstå till honom salubrev på 3/16 delar utav skattejorden i Moanäs som igenom svärfaderns disposition av d 22 januari 1718 honom tillägnad är att få behållasom sin välfångne egendom, sedan han inlöst samma skattejord andel, som till Sachris Persson i Bohult av svärfadern blivit pantsatt för 45 daler silvermynt, då även svärfadern utlovat formellt köpebrev till Jöns vilja lämna; varom han nu anhåller, visandes med Zachris Perssons kvittens av d 30 september 1721 att han detta kapital med intresse [ränta] tillsammans 50 daler 20 öre silvermynt utbetalt; Anders Svenson med dess son Lars Andersson vice versa Jöns Jonsson [Jönsson] instämt, för det han som minsta lotten äger, icke lösen för de av honom inlösta 3/16 uti Moanäs emottaga vill, där till Lars, som efter faderns erhållna salubrev under d 11 maj 1723 av honom 5/16 delar sig tillhandlat, förmenar sig vara närmast berättigad, alldenstund Jöns efter sin åberopade disposition icke är till fullo ägare utav 1/4, utan presenterar tingsrätten de 50 daler 20 öre Jöns erlagt, vilka han anhåller honom obligeras måtte emottaga, påståendes även Anders Svensson, att uti sin livstid få rygga den disposition han detta gjort, i anseende där till att dess måg emot honom stor olydnad visat och där emot dess son Lars honom tillhanda gått och påtagit sig att nära och underhålla uti dess ålderdom, varför han sin förra disposition av d 22 januari 1718, nu alldeles återkallar och avstår sin utav Cronan till skatte inlöste 1/2 skattejord Moanäs till honom Lars Andersson.
Resolutio.
Såsom Lars Andersson efter sin fader Anders Svenssons honom uppdragna avståelse brev av d 11 maj 1723, blivit ägare av 5/16 skattejord Moanäs, men däremot Jöns Jönsson till intet mer berättigad än efter dess svärfaders disposition innehaver 3/16 delar som han inlöst för 50 daler 20 öre silvermynt utav Zachris Persson uti Bohult, hos vilken jorden för så mycket hävdat; där till med svärfadern sin förr omtalte disposition ryggar och 1/2 skattejorden, som dess avlinge [köpt jord], till sin son Lars Andersson uppdrager; den där förbundit sig sin gamla fader uti dess ålderdom sköta och underhålla: Fördenskull så i anseende där till som och att Jöns uppå dess åboende 3/16 icke är full sutten, utan Lars Andersson 5/16 delar och största lotten possiderar [äga]; Tingsrätten skäligt och rättvist det bör Jöns Jönsson, som minsta lotten uti skattejorden äger, utav Lars Andersson därför emottaga lösen och de 50 daler 20 öre som han till Zachris i Bohult erlagt, likmätigt Kongl Majts förordning av d 10 juni 1684.

1725 vintertinget 3 mars § 127.
Uppbördsman välaktad Sven Collin, som fullmäktig för Sackris Persson i Bohult, fordrar utav likvidations kommissarien välaktade Samuel Berggren 300 daler silvermynt utav Sackris Persson låntagne penningar, enligt dess där på under eget namn och sigill utgivna obligation sine dato; Svaranden herr kommissarien Berggren närvarande erkänner denna skuld och utlovar vilja till fullo betala innan midsommars dag innevarande år, var till som å kärande sidan bifalles, fördenskull åligger herr kommissarien Berggren sin utfäste loven med desse trehundrade daler silvermynts betalande fullgöra.

1726 vintertinget 1 mars § 144.
Enligt obligation och förskrivning av d 20 september 1725 fordrar uppbördsmannen Sven Collin som fullmäktig för Zackris Persson i Bohult, 24 daler silvermynt som Germund Porteü låntagit, detta tillstår Porteü och undandrager sig icke att betala, för denskull dömer rätten, det bör Porteü denna erkända skuld bestående av 24 daler silvermynt med 1 daler silvermynts expenser till käranden förnöja och betala.

1727 vintertinget 20 februari No 228.
Kronolänsman välacktad Petter Hultman klagar till Zachris Persson i Bohult för det han uthuggit en stormyckenhet av Moanäs skog med såg kubbar och annat dylikt, men å svarandesidan visas, med Lars Anderssons och Jöns Jönsson i Moanäs skrift: det Zachris i Moanäs skog intet vidare huggit, än han haft deras lov till, ty befrias Zachris häruti från länsman Hultmans tilltal.

Relationer och barn

Gift.
Kerstin Månsdotter. Född omkring 1683.
Måns Zachrisson Bolin. Född 1703-07-21 i Bohult, Odensjö (G).
Död 1770-07-26 i Femsjö (N).
Nils Zachrisson. Född 1708-02-09 i Bohult, Odensjö (G).
Död 1786-02-23 i Skogaryd norreg., Annerstad (G).
Gudborg Zachrisdotter. Född 1710-11-25 i Bohult, Odensjö (G).
Elin Zachrisdotter. Född 1715-02-02 i Bohult, Odensjö (G).
Död av rödsot 1785-09-28 i Vret, Odensjö (G).
Gudborg Zachrisdotter. Född 1718-02-26 i Bohult, Odensjö (G).
Död av ålderdomsvagthet 1785-06-10 i Hult, Odensjö (G).
Marta Zachrisdotter. Född 1721-04-18 i Bohult, Odensjö (G).
Död 1800 i Hallanäs, Femsjö (N).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-13 med hjälp av Disgen version 2023.